Els comuns volen facilitar els tràmits a l’hora de canviar de parròquia

La proposició de llei de Finances Comunals tramitada al Consell General inclou una disposició que permetrà que només calgui fer la gestió a una de les dues corporacions

El servei de tràmits a Andorra la Vella.
El servei de tràmits a Andorra la Vella. Comú d'Andorra la Vella

Canviar de parròquia serà, en uns mesos, més senzill. Com a mínim, si es vol fer correctament, el tràmit es facilitarà. Només caldrà fer-ho davant un dels comuns, sigui el d’origen o el de destí. Les set corporacions han acordat que s’establirà un sistema pel qual es trametran les dades en aquestes situacions. És només un dels canvis previstos a la proposició de Llei de Finances Comunals que s’ha tramitat al Consell General.

El text ha estat enviat a la cambra parlamentària amb el suport dels catorze cònsols. Oficialment, i segons consta a l’exposició de motius, l’objectiu és “corregir disfuncions, precisar i aclarir conceptes i supòsits, adaptar l’aplicació de diferents tributs a la realitat a dia d’avui existent i, en definitiva, millorar tant la seguretat jurídica de l’obligat tributari i dels propis comuns, com l’eficàcia i l’eficiència en la recaptació tributària”. Si és aprovat, derogarà l’actual llei, ja que, donada la gran quantitat d’articles que es modifiquen es considera més pràctic.

El text ha estat tramitat amb les firmes dels catorze cònsols i preveu substuir i adaptar al moment actual l'antiga legislació sobre finances comunals

En les disposicions finals és on s’inclou un canvi que persegueix facilitar la vida als ciutadans. Fins ara, almenys qui ho volgués fer correctament, quan un ciutadà passava de viure a una altra parròquia havia de fer dos tràmits. Per una banda, donar-se de baixa al comú on es residia. Per l’altra, demanar l’alta al nou.

Això, lògicament, implica un doble tràmit que, en molts casos, no s’acaba fent. Principalment, pel fet que les persones afectades opten directament per només donar-se d’alta a la nova parròquia. De retruc, aquesta situació era una de les explicacions dels problemes amb els respectius censos comunals.

Si la proposició de llei ara tramitada s’aprova, això canviarà. El text inclou una disposició addicional, la tercera, que indica que “quan es produeixi un canvi de parròquia per part de l’obligat tributari, els tràmits administratius necessaris, tant de baixa com d’alta, es realitzaran a través d’un únic comú, el qual en tot cas, estarà amb comunicació amb l’altre”. Es fixa, a més, que serà per reglament com es determinaran els terminis i les condicions per fer aquest tràmit, així com definir si s’ha de fer davant la corporació d’origen o la de destí. De fet, aquesta normativa hauria d’estar enllestida en un termini no superior a sis mesos un cop la llei entri en vigor.

La mesura tindrà diferents avantatges, segons es remarca a l’exposició de motius. Així, per una banda, s’agilitzaran els tràmits. Per l’altra, s’evitaran duplicitats.

La nova llei també introdueix modificació en la regulació de l’endeutament. Així, es precisa quines operacions hi formen part i s’adapta la quantia màxima a la Llei de la regla d’or. Un canvi important és que s’elimina  el  sostre  del  20%  sobre  els ingressos   de   la   càrrega   financera   anual. Això sí, en cas de superar-se la quantia màxima de l’endeutament, serà obligatori formular un pla d’equilibri financer amb l’objectiu de recuperar com més aviat millor la normalitat.

Comentaris

Trending