El comú de Sant Julià té pendent de cobrament 98.000 euros de l'any 2018

Corresponen principalment al subministrament d'aigua potable, radicació d'activitats comercials, o abonaments d'aparcament

Edifici del comú de Sant Julià de Lòria.
Edifici del comú de Sant Julià de Lòria. Altaveu

El comú de Sant Julià de Lòria té pendents de cobrament 98.000 euros corresponents a rebuts impagats de subministrament d'aigua potable, radicació d'activitats comercials o abonaments d'aparcaments i propietat i inquilinat segons publica aquest dimecres el BOPA. Hi ha el cas d'una empresa constructora que acumula 24 rebuts impagats.

El pagament dels deutes pot fer-se efectiu per qualsevol de les modalitats recollides tant a l’Ordinació tributària comunal com a l’Ordinació de preus públics del comú. L'esmentat pagament pot acollir-se a ajornament o fraccionament, d’acord amb el que preveuen l’article 53 de la a Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (LBOT), la secció segona del Títol II del Decret pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs i les ordinacions tributàries i de preus públics del comú.

Contra la present resolució i per qualsevol dels motius d’oposició que hi figuren recollits a l’apartat 2 de l’article 107 de la LBOT o a l’Ordinació tributària comunal pot interposar-se: en el cas de tractar-se de deutes tributaris, recurs en via administrativa davant la Comissió Tècnica Tributària, en el termini d’un mes natural des de la data de notificació de la resolució de la provisió de constrenyiment, d’acord amb el que preveu l’article 141 de la LBOT; en el cas de tractar-se de deutes per raó de preus públics, pot interposar-se recurs en via administrativa davant la junta de govern del comú de Sant Julià de Lòria, també en el termini d’un mes natural des de la data de notificació de la resolució, d’acord amb el que contempla l’article 124 del Codi de l’Administració.

En el cas d’haver-se satisfet la totalitat de l’import principal abans de rebre la notificació, el serà exigit el recàrrec executiu del 2% sobre aquest import. Transcorregut el temps de pagament establert en aquesta notificació sense que s’hagi fet efectiu el pagament de la totalitat del deute, sobre l’import del principal pendent de pagament resultarà aplicable el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%. Sobre l’import del principal no satisfet dins del període voluntari establert en aquesta notificació resultarà exigible l’interès moratori al tipus vigent, aplicable des del dia següent al de finalització del període voluntari fins al dia en què es cancel·li la totalitat del deute.

Comentaris (1)

Trending