Malestar entre els advocats no exercents perquè consideren que se’ls pretén marginar

Una proposició de llei per modificar la legislació que regula l’exercici de l’advocacia i el col·legi professional preveu que el vot d’un lletrat en exercici valgui quatre vegades el d’un que no exerceix

-
-
Un grup d’advocats no exercents treuen foc pels queixals en témer que l’actual junta del Col·legi d’Advocats pretén marginar-los en la presa de decisions. Sobre la taula hi ha una proposició de llei per modificar l’actual marc regulador de l’advocació i de l’ens professional. I aquest text, que el conjunt de lletrats haurien d’analitzar en breu per donar-hi el vist-i-plau, preveu que el vot d’un advocat exercent valgui quatre cops el valor d’aquell que no està en exercici. Fins ara ja es premia aquell que exerceix, però a raó de dos a un.

La previsió, en el marc d’un seguit de canvis més globals que inclouen, per exemple, l’establiment d’una remuneració per al degà, no s’ha posat gens bé entre els no exercents. Fins al punt que algun d’ells intenten trobar suports i reunir prou massa crítica per poder constituir una associació de juristes que pugui fer de contrapès al Col·legi d’Advocats. De fet, es voldria ‘restar pes’ als no exercents vist que en les darreres assemblees no hi ha hagut el quòrum necessari per tirar endavant algunes decisions relatives als canvis en els estatuts de l’ens professional. Canvis, justament, relatius al salari esmentat o a la regulació de la publicitació dels professionals del Dret. 

Un grup de lletrats que no exerceixen estan estudiant organitzar-se com a associació de juristes per mirar de fer un contrapès a l’ens professional oficial

De fet, segons que ha pogut saber l’Altaveu, la proposició legislativa que s’està treballant i a la qual haurien de donar suport els col·legiats també establiria una fórmula més laxa que l’actual per permetre la modificació dels estatuts, que en el cas que s’aprovi la modificació de la llei s’hauran d’adaptar en un termini de sis mesos, al marc legal que sorgís dels canvis. Així, en la proposició legislativa s’estableix que “la modificació dels estatuts requereix l’acord de l’Assemblea General per majoria simple dels vots emesos”. 

Un altre aspecte que també afecta els advocats no exercents seria el relatiu a la formació que necessiten per poder exercir si volguessin passar d’una banda a una altra. Així, la proposició de llei que hi ha sobre la taula estableix una disposició addicional  que “els advocats en possessió d’un títol de nivell 2 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estan inscrits com a no exercents al Col·legi d’Advocats podent continuar inscrits en aquesta qualitat. Si opten per exercir com advocat exercent han de disposar d’un títol de nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret”.

Comentaris

Trending