L'esborrany de contracte laboral de Vall Banc genera dubtes i confusió als empleats de BPA

Comentaris

La proposta de contracte laboral de Vall Banc als futurs treballadors del banc pont deixa sense efecte “qualsevol altre contracte laboral entre les parts, verbal o escrit atorgat amb anterioritat”, amb la qual cosa converteix en paper mullat, en gran mesura, el conveni que al seu dia van signar els representants dels empleats de Banca Privada d’Andorra (BPA) amb l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). Així ho entenen alguns dels afectats. Encara que d'altres consideren que, per bé o per mal -el conveni no s'ha respectat pràcticament mai des que es va signar-, aquell acord sí que es respecta com a una de les obligacions fixades entre les que té l'entitat bancària.

L'esborrany de contracte està creant, segons s'ha pogut constatar, molta confusió, malestar i neguit. Per a alguns dels afectats, l’únic que fa la clàusula onzena de l’esborrany de contracte és confirmar el que molts dels treballadors del banc intervingut temien: el conveni signat no havia servit per res més que per haver d’abonar uns honoraris de 60.000 euros, segons diverses fonts, al bufet Pujadas. En aquest sentit, les fonts consultades han assegurat que ni tan sols en la majoria de baixes produïdes fins ara s’ha respectat allò suposadament pactat però que mai no ha estat publicat oficialment. En canvi, d'altres consideren que el conveni -la legalitat del qual està en dubte per la pràctica totalitat de la plantilla- sí que queda recollit quan en la tercera de les obligacions fixades a Vall Banc i recollides en la clàusula novena del contracte proposat s'hi diu: "L'entitat bancària aplicarà les disposicións del 'Conveni regulador de la resolució de Banca Privada d'Andorra SA en l'àmbit laboral i socio-professional". El fet que s'hi afegeixi un aspecte concret ("i) En particular, pel que fa referència al punt 4.3.d del citat conveni, l'import de la indemnització que hauria percebut a la liquidació del contracte amb BPA és de...") és el que està generant molts dubtes, segons els diferents consultats.

L’esborrany de contracte ha estat publicat a l’intranet de l’entitat. I, per ara, encara no se sap quan s’hauria de començar a firmar. Menys encara quins són els treballadors que aniran al banc pont i quins els que es quedaran a BPA. L’únic gran dret que es respecta del tot, i perquè ho fixava explícitament la ‘llei de l’AREB’ o ‘llei BPA’ és l’antiguitat. Aquest aspecte es recull en l’apartat tercer de l’esborrany, relatiu a la durada. La contractació és indefinida “reconeixent l’antiguitat” del contractat en la data d’entrada a BPA. La proposta de contracte s’estén en vuit pàgines i es divideix en disset apartats dins del capítol referent als pactes a subscriure.

Aquestes disset parts versen sobre l’objecte del contracte, el lloc professional, la durada, l’horari i les vacances, una clàusula relativa a la confidencialitat, el conflicte d’interessos, la retribució, els aspectes relatius a la cotització a la CASS, les obligacions de les parts, l’extinció del contracte de treball, les modificacions i renúncies, les notificacions, la nul·litat o anul·labilitat del contracte, la formació, tot allò que fa referència a la protecció de dades, la llei aplicable i la jurisdicció en cas de conflicte i l’acceptació final.

Condicions

En un document adjunt s’expliquen, a parer del departament de gestió de personal de Vall Banc, que encapçala Marc Cornella, els aspectes més transcendents de la relació laboral. S’hi detalla com a horari tipus el que va de les 8.30 del matí a les 5.30 de la tarda amb una hora per dinar entre la 1 i les 3 de la tarda. Hi ha una flexibilitat d’entrada i sortida de mitja hora, no podent arribar més tard de les 9 del matí al lloc de treball ni sortir abans de les 5 de la tarda. La jornada laboral és de vuit hores amb quaranta de setmanals. Els horaris flexibles o reduïts i els permisos laborals (segons el Codi de relacions laborals) s’hauran de tractar cas per cas, de forma individual i excepcional.

Les vacances són de 24 dies laborables i contràriament al que es disposava fins ara en el cas dels treballadors de BPA, Vall Banc només preveu dotze pagues a l’any. Quant a beneficis, es preveuen les condicions concretes per al préstec hipotecari per a primera residència. El préstec personal es fixa en euríbor més l’1% amb un import màxim de 43.000 euros i un termini màxim de sis anys per amortitzar-lo. També es preveu el copagament d’una assegurança de salut i d’una assegurança de vida. Pel que fa als conceptes salarials, la base es fixa “d’acord amb la banda salarial del lloc de treball” i els conceptes variables “s’abonaran prenent com a referència el Codi de relacions laborals”. En conjunt, el que es fa és simplificar els conceptes salarials de la nòmina presents en el butlletí de salari.

Comentaris

Trending