La recaptació sobre els beneficis de les empreses continua desplomant-se

Comentaris

  • Les noves deduccions a les quals es poden acollir les societats i els resultats més pobres que presenten algunes d’elles el 2017 respecte el 2016 fan que el Govern ingressi menys diners
  • En conjunt, l’administració central va recaptar durant els primers nou mesos de l’any passat set milions d’euros menys que l’exercici anterior; en matèria de societats la caiguda és de 13 milions
  • El mal comportament dels ingressos derivats de les empreses s’equilibra en certa manera amb una major recaptació procedent de les retencions que es fan sobre la renda de les persones físiques
Els ingressos de l’Estat procedents dels impostos amb què es graven els beneficis de les empreses, de les societats, continuen en franca davallada. La liquidació pressupostària del Govern a 30 de setembre mostra que la recaptació global de l’administració central, tot i que hi ha alguns indicadors que farien suposar que l’economia va millor, va ser pitjor el 2017 que el 2016. La punxada principal deriva dels impostos directes. I especialment de l’impost de societat. No tot és derivat a una baixada dels beneficis empresarials. També cal tenir en compte les deduccions i les maniobres comptables que fan les societats per estalviar-se pagar. En global, la recaptació del Govern durant els tres primers trimestres de l’any passat va ser, quan al liquidat, un 2,17% inferior al mateix període del 2016. En xifres reals, l’administració ha liquidat fins al 30 de setembre passat set milions menys que un any abans. I mentre la imposició indirecta creix gràcies al bon comportament de l’IGI i de les taxes sobre el consum (entre totes dues s’ha ingressat 12,6 milions d’euros més que els nou primers mesos del 2016), la directa se’n va en orris pels resultats empresarials, en canvi, la recaptació relativa a la renda de les persones físiques va a l’alça i també té un comportament positiu l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries. Els ingressos en matèria d’imposició directa van caure fins al 30 de setembre respecte el mateix tram de l’any anterior un 13%. El Govern, per tant, ha deixat d’ingressar respecte del 2016 nou milions d’euros. Com s’ha anat remarcant, la caiguda més forta és la relativa a l’impost de societats. Si el 2016 en nou mesos s’havien recaptat 38 milions d’euros, el 2017 van ser només 25 milions. Tretze milions menys, que aviat és dit. Segons l’informe elaborat per la intervenció general de l’Estat depenent del ministeri de Finances, “enguany s’han fet més liquidacions pressupostàries negatives en concepte de devolucions del tribut. La legislació preveu que en cas que la quota diferencial sigui negativa s’ha de procedir a efectuar devolucions, fet que es veu reflectit en el liquidat amb data 30 de setembre del 2017”. Un altre dels factors que expliquen la caiguda dels ingressos en relació a l’impost de societats té a veure amb les deduccions. “Les deduccions per contractació de personal s’han incrementat degut al major nombre de treballadors al mercat laboral i a la reducció de les persones en situació d’atur. També les deduccions per inversions han tingut impacte en el resultat de l’impost de societats degut a la creixent aposta per la capitalització en actius fixos del teixit empresarial andorrà”. Més enllà d’això, però, també és clar, i així ho remarca l’informe, que hi ha empreses que no han assolit els nivells de beneficis d’altres exercicis. Durant els primers nou mesos de l’any les societats abonen el gros dels impostos que els pertoquen. Per tant, queda clar que “el resultat d’alguns sectors econòmics no ha registrat els imports d’anys anteriors, fet que es tradueix en una menor recaptació. Casos com els del sector bancari que, tot i obtenir beneficis, experimenta un lleuger retrocés (descens del seu benefici en 13,2 milions d’euros), fet que acaba repercutint als comptes públics”. També cau la recaptació en matèria de rendes dels no residents. La caiguda és de 2,5 milions d’euros. Aquesta menor recaptació era, però, esperable, atesa l’entrada en vigor dels convenis de no doble imposició especialment amb Espanya. Tot plegat es compensa, almenys en part, per l’import liquidat en IRPF. Per aquest concepte, el Govern ha ingressat el 2017 5,6 milions més que el 2016. Un increment relatiu del 28% que fa passar la recaptació de 19,8 milions a 25,4, una xifra ja gens menyspreable a l’altura de l’any en què ens referim (30 de setembre). Com que ja s’han liquidat dos exercicis complets (2016-2017), “podem concloure que aquesta figura impositiva està obtenint un comportament força estable amb una certa tendència a l’alça en la seva recaptació”. Finalment, l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries registra durant els primers nou mesos de l’any passat un liquidat de 2,2 milions d’euros, que comparats amb els 1,3 del mateix període de l’any anterior suposa un increment de pràcticament un milió d’euros, un 70% en termes relatius. “Es desprèn d’aquesta dada que hi ha un increment en el volum d’operacions d’aquest tipus amb data 30 de setembre d’enguany, fet que, en la línia d’altes indicadors de l’economia, permeten preveure un horitzó econòmic més optimista respecte als darrers anys”.

Comentaris

Trending