La Justícia posa contra les cordes empreses que es van imputar immobles per poder desgravar

Just abans de l’entrada en vigor de l’impost de societats hi va haver tot de reorganitzacions patrimonials per poder pagar menys; ara el TS deixa clar que no hi ha ‘trampetes’ que valguin

-
-
Aquella onada de reorganitzacions patrimonials i d’imputacions de béns immobles d’unes persones jurídiques a d’altres, aquella atribució d’edificis, locals i altres que van protagonitzar moltes empreses just abans de l’entrada en vigor de la llei de l’impost de societats acaba de rebre una ‘punyalada judicial’ que pot rebentar més d’una bombolla i, sobretot, unes quantes liquidacions tributàries. Les amortitzacions desgravables no han de basar-se en el valor del bé en el moment que va ser transferit a la societat sinó que per els càlculs s’ha de tenir en compte què valia l’immoble quan va entrar en funcionament menys el que ja es va amortitzar abans de l’entrada en vigor de l’impost.

En definitiva, que moltes empreses veuran com, de cop, aquelles rebaixes que s’imputaven en la liquidació tributària hauran de ser sensiblement inferiors. I fins i tot en alguns casos, inexistents si l’amortització del bé va ser total entre la data d’entrada en funcionament -aquest és el terme que usen els tribunals- de l’immoble i l’inici de la vigència del tribut que grava les societats. Així ho ha resolt la sala administrativa del Tribunal Superior, en interpretar la disposició transitòria segona de la Llei 95/2010 del 29 de desembre de l’impost de societats. Dita disposició “regula el valor de l’immobilitzat tangible, intangible i de les inversions immobiliàries en funcionament amb caràcter previ a l’aplicació efectiva de la llei”.

La recent resolució dóna la raó al Govern davant un recurs presentat per l’administració contra una sentència de la Batllia a una demanda presentada per una empresa que no estava d’acord amb la liquidació que al seu dia va fer la comissió tributària. En primera instància, la Justícia va donar la raó a l’argumentari de l’empresa, o al que defensava la societat impugnant. En aquest sentit, la demandant “considera que s’ha de tenir en compte el valor d’adquisició determinat a l’escriptura pública, que es correspon amb el preu de mercat dels immobles aportats a la societat, i que, a partir d’aquell moment, es poden aplicar les amortitzacions que corresponguin, ja que la societat té una personalitat jurídica diferent de les persones que van aportar els béns”.

El Superior acaba de tombar la decisió inicial de la Batllia en relació amb les amortitzacions de béns immobles que es tenen en compte en les liquidacions tributàries relatives a l’impost societari

Però no ho entenien així els inspectors tributaris -més enllà que les personalitats jurídiques podien ser diferents però les persones físiques que hi havia al darrere tenien connexions clares i evidents-, tampoc ho entenia de la manera que ho creia l’empresa recurrent la direcció del departament de tributs i, en definitiva, tampoc no ho veu així la sala administrativa del TS. En efecte, en la sentència dictada recentment i que pot comportar que un bon número d’empreses vegin reduït dràsticament la possibilitat de rebaixar-se la liquidació tributària en matèria d’impost de societats, es fa la interpretació clara i que senta a partir d’ara jurisprudència en relació amb aquella disposició legal i la valoració dels immobilitzats.

Segons es pot llegir en la resolució, el precepte legal “pretén evitar que es prescindeixi de les amortitzacions ja realitzades abans de la vigència de l’impost sobre societats, com es desprèn de forma inequívoca del primer paràgraf de la referida disposició transitòria, segons el qual els elements de l’actiu a què es refereix el precepte, incloent les inversions immobiliàries en funcionament, només es poden amortitzar sobre la base del valor que tinguessin en aquella data, llevat que comptablement ja s’haguessin amortitzat completament”. Per tant, segons el TS “aquesta previsió condueix a considerar aplicable el valor comptable obtingut després de deduir les amortitzacions corresponents al període anterior a l’entrada en vigor de l’impost”.

I després la sentència recorda, a més, i reforçant la idea primera, que “el paràgraf segon de la mateixa disposició transitòria determina clarament que el valor del béns s’obté deduint del valor d’adquisició l’amortització lineal que correspongui als anys transcorreguts entre la posada en funcionament de l’element i la data de producció d’efectes de la llei. Com es pot veure, la dada essencial que cal tenir en compte és el moment de posada en funcionament de l’element, a partir del qual s’han pogut aplicar les amortitzacions corresponents”.

Per tant, hi ha societats que es trobaran que potser ja no podran desgravar-se res respecte d’aquells immobles que es van transferir d’aquí cap allà just abans de l’entrada en vigor de l’impost perquè, possiblement, o ja es podien donar per amortitzats just abans de la vigència legal o perquè s’hauran amortitzat molt abans del que ho preveien fent la pirueta que en el seu moment es va fer. I que va comportar que l’activitat notarial també es disparés.

Comentaris (1)

Trending