La CASS no considerarà de baixa els assalariats aïllats pel coronavirus que puguin fer teletreball

En el cas dels sanitaris o empleats de sectors en actiu que es mantinguin actius no es farà complement final 100% del sou si tenen contractades assegurances complementàries

Comentaris

-
-

La llei òmnibus aprovada dilluns pel Consell General preveu diferents mesures en l’àmbit de la seguretat social destinades en bona part a aquelles persones que no puguin treballar per ser sospitosos d’estar infectats pel coronavius o, directament, per tenir-lo. La voluntat era que la reducció d’ingressos que suposava haver d’agafar la baixa fos inferior. Això si, la seva posada a la pràctica tindrà lletra petita, com es pot comprovar en el comunicat fet públic des de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Així, si un empleat és aïllat per, per exemple, haver tingut contacte amb un afectat i l’empresa pot habilitar sistemes de teletreball, no es considerà que estigui en situació d’atur.

La CASS ha volgut fer públics els procediments a seguir per a l’aplicació efectiva de les mesures contingudes a la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-SoV-2. Una part important d’aquests fan referència a com accedir a les prestacions per atur vinculades directament a la malaltia. Així, pel que fa als assegurats aïllats, serà el ministeri de Salut qui informarà directament la parapública de les dades de les persones i de la data d’inici i fi de la situació i es farà automàticament la baixa i alta com a accident laboral, cobrant el 66% del salari des del primer dia.

Pel que fa a les persones directament diagnosticades, les baixes les tramitaran els metges. En aquest cas, també seran considerats com a accident laboral. Els facultatius, indica el comunicat, també podran acordar aturs per aquelles persones que, sense estar infectades, presentin patologies prèvies que puguin suposar un alt risc en cas de ser contagiades amb el coronavirus. En aquest cas, la baixa serà considerada únicament com a malaltia comuna.

Els tràmits per acollir-se als beneficis de cotizació dels autònoms o el pagament de Govern de la part patronal de la dels treballadors s'haurà de fer per la web

Pel que fa al personal sanitari o d’altres sectors actius durant l’emergència sanitària, si han de quedar aïllats, serà el ministeri de salut qui informarà la CASS, que farà automàticament el tràmit d’alta i baixa. També, en aquest cas, es considerarà accident laboral i, a més, es realitzarà un complement fins al 100% del salari, sempre que l’usuari no disposi d’una assegurança complementària i que l’empresa declari la situació com a accident laboral. Aquí és on s’apunta que si ha la possibilitat d’habilitat sistemes de teletreball, l’aïllament no es considerarà com a situació de baixa. En cas que la persona d’aquest darrer col·lectiu sigui infectada amb el coronavirus, seran els metges qui faran el tràmit.

La CASS també demana que els autònoms que vulgui acollir-se a la suspensió del pagament de la cotització o bé a la seva reducció facin el tràmit a través de la pàgina web. S’indica que no caldrà disposar de certificat digital sinó que es demanarà una sèrie de dades per identificar l’usuari.

El mateix camí, el telemàtic, han d’agafar les empreses que vulguin que Govern, tal com permet la llei òmnibus, es faci càrrec del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels treballadors.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending