L’‘article Ferrariman’ del Codi penal sancionarà de forma molt dura la conducció temerària

El canvi legal que s’està acabant d’ultimar al Consell General estableix per primer cop multes econòmiques que poden arribar a 60.000 euros, més enllà de penes de presó o la retirada del permís de conduir i no fa necessari posar en perill la vida de tercers perquè es pugui actuar

No caldrà posar en perill un tercer perquè la conducció temerària sigui delicte.
No caldrà posar en perill un tercer perquè la conducció temerària sigui delicte. ARXIU

Les ‘gestes’ que durant molt temps va protagonitzar, i encara protagonitza de tant en tant l’empresari Xavier Caballol, batejat per l’Altaveu com a ‘Ferrariman’, tindrà una translació directa al Codi penal. Ja al seu dia el Govern, en una proposta de modificació del text, va decidir reprovar la conducció temerària encara que no comportés risc per a terceres persones. La tramitació parlamentària que s’està acabant d’ultimar imposarà sancions realment molt dures pels comportaments indeguts al volant.

Fins ara, perquè la conducció temerària fos punible des del punt de vista penal, calia posar en perill la vida d’altres distints al propi conductor. Una vegada s’aprovi la modificació aquest element no serà necessari perquè la policia pugui actuar en ser considerada la conducció temerària simple, per dir-ho així, un delicte. I un delicte que, com fins ara, pot comportar penes de presó, que s’agreugen, i la retirada del carnet de conduir. I també, per primer cop, s’estableixen multes econòmiques que en funció del cas pot arribar als 60.000 euros.

Joan León durant la presentació dels canvis al codi penal.

Relacionat

La conducció temerària es considerarà delicte

I és que hi ha tot un seguit d’elements agreujants que poden fer molt més severa la sanció penal. Posar en perill la vida d’altri serà un agreujant. I n’hi ha més. I tenen una connexió directa amb ‘Ferrariman’. I sinó, no es pot entendre que el legislador, en els canvis que estan acabant de pactar tots els grups parlamentaris -i en aquest cas ha estat especialment activa la majoria que dóna suport al Govern però també Terceravia-, consideri com un element agreujador de la conducció temerària que “el conductor hagi fet difusió pública de l’acte de conducció temerària a través de qualsevol mitjà de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i  la comunicació” o que “el conductor faci ostentació de l’incompliment de les normes del codi de circulació”.

LA NOVA REDACCIÓ

Segons que ha pogut saber l’Altaveu, la redacció de l’article relatiu a la conducció temerària que s’està acabant d’enllestir deixaria el precepte 270, que prou es podria passar a anomenar ‘article Ferrariman’, de la següent manera: “Article 270. Conducció temerària. 1. El qui condueixi un vehicle en vies i terrenys que es troben en l’àmbit d’aplicació de la llei reguladora del Codi de la circulació, amb temeritat manifesta, ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i privació del permís de conduir o prohibició per conduir vehicles segons escaigui d’un a sis anys. A més de les penes previstes, s’ha d’imposar una multa de 300 euros a 6.000 euros.”

El segon apartat seria el següent: “2. El qui condueixi un vehicle automòbil de transport col·lectiu amb passatgers, un vehicle automòbil d’un pes total màxim superior a 3.500 quilograms, un tren, una aeronau, una instal·lació o un vehicle de transport per cable, en les condicions anteriorment expressades, ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i privació del permís de conduir o del títol corresponent de conducció d’un a sis anys. A més de les penes previstes, s’ha d’imposar una multa de 1.200 euros fins a l’import de 6.000 euros i la pena d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec fins a quatre anys.”

La conducció temerària es vol tipificar com a delicte.

Relacionat

Proposta de comissar els vehicles d’aquells que cometin un delicte contra la seguretat en el trànsit

I en tercer lloc hi hauria els agreujants, de la següent manera. “3. Quan en la conducta prevista als apartats anteriors concorri alguna de les següents circumstàncies, s’han d’imposar, les penes de presó de sis mesos a tres anys, la de privació del permís de conduir o privació de conduir vehicles, segons escaigui, de dos a sis anys i de multa de 3.000 euros a 60.000 euros: a) Quan s’hagi posat en perill concret la vida o la salut de les persones. b) Quan s’hagin causat danys a altres vehicles, o a béns públics o privats. c) Quan el conductor hagi fet difusió pública de l’acte de conducció temerària a través de qualsevol mitjà de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i  la comunicació. d) Quan el conductor faci ostentació de l’incompliment de les normes del codi de circulació.”

COMÍS DEL VEHICLE

En tots els delictes que tinguin a veure amb la seguretat en el trànsit s’hi pot afegir, a més, la possibilitat de comissar el vehicle. Aquesta possibilitat la va plantejar el grup demòcrata i, finalment, amb una petita transacció, serà inclosa al Codi penal com a article 272. Si no hi ha canvis els propers dies, el precepte relatiu al comís del vehicle quedarà redactat de la següent manera: “En els delictes contra la seguretat en el trànsit de vehicles automòbils, el vehicle utilitzat es pot considerar l’instrument del delicte als efectes del que disposa l'article 70. El tribunal en pot decretar el comís sempre que aquesta mesura no sigui desproporcionada tenint en compte la gravetat del delicte i el valor actual del vehicle.”

Comentaris (28)

Trending