Només els primers quinze dies de crisi sanitària ja van causar un daltabaix en la recaptació estatal

Els ingressos en tres tributs clau -IGI, impostos especials i taxa al consum- van caure un 12% el primer trimestre d’enguany, sort encara, especialment, del bon comportament del sector immobiliari

Els càlculs no surten.
Els càlculs no surten. ARXIU

Només en quinze dies, tot just el primeríssim primer tram de la crisi sanitària, o el que és el mateix, la segona quinzena de març, la recaptació de l’Estat se’n va anar en orris. Almenys respecte de les previsions o d’allò que s’havia ingressat l’any anterior. El que és clar és que la suma dels tres tributs clau per al Principat -IGI, impostos especials i taxa al consum- van deixar a la caixa de cabals estatal 8 milions d’euros menys, el primer trimestre d’enguany respecte del que s’havia recollit el 2019.

La caiguda percentual del pràcticament el 12% en els tres conceptes ans esmentats es va veure atenuada, de forma global i en el primer trimestre, pel bon comportament que havia tingut el sector immobiliari. I, també, per la crescuda de la recaptació en matèria de l’impost de societats i l’IRPF. Caldrà estar atents, molt molt, a l’evolució de tot plegat, perquè just amb un parell de setmanes les previsions financeres de l’Estat van donar un tomb estratosfèric. El segon trimestre de l’any serà per plorar o més hi tot.

La intervenció general ja alerta dels "efectes econòmics derivats de la crisi sanitària" i evidencia que "l’impacte que tindrà la crisi en el segon trimestre de l’any serà força més notori"

De fet, la intervenció general de l’Estat ja adverteix en el seu informe de seguiment de la liquidació pressupostària relatiu als tres primers mesos del 2020 que “en aquests tres impostos es comença a manifestar els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària”. I hi afegeix: “El ritme de la recuperació econòmica marcarà l’impacte recaptatori. Això no obstant, tenint en compte que aquest tres tributs constitueixen la principal font d’ingressos de l’Estat, la reducció de la seva recaptació serà determinant en el resultat pressupostari de l’exercici. A més a més, s’ha de considerar que l’impacte que tindrà la crisi en el segon trimestre de l’any serà força més notori”. El que ja s’avançava anteriorment.

És en la recaptació per imposició indirecta on hi ha el principal espetec negatiu. La caiguda més notable, en xifres absolutes i percentuals, és la que experimenta l’impost general indirecte (IGI). Dels 33,2 milions recaptats els primers tres mesos del 2019 als 27,4 del primer trimestre del 2020. En els mateixos períodes, els ingressos relatius a impostos especials van ser de 12 milions contra 10,8 i en matèria de taxa al consum la contraposició cal fer-la entre 23,2 milions i 22,1. En global, per al conjunt d’aquests tres tributs, es passa d’una recaptació de 68,4 milions a una altra de 60,3. 8,1 milions d’euros menys, una reculada de gairebé el 12%.

Transmissions patrimonials

Encara rai, en matèria d’imposició indirecta, del bon comportament de l’impost indirecte sobre transmissions patrimonials. El primer tram de l’any va deixar a les arques de l’Estat 840.192 euros pels 513.163 que s’havien recaptat en el mateix període de l’any abans. Entronca aquest capítol amb les plusvàlues immobiliàries, que exemplifiquen el bon comportament en l’arrencada de l’any del sector immobiliari, alhora que van ser un sostén per a les finances públiques estatals.

En matèria d'imposició directa, l’increment és especialment atribuïble a l’evolució de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries, que registra un augment d’1,7 milions, fins a 2.545.455 euros

Quant a les grans magnituds en matèria d’impostos directes, cal esmentar de forma global segons l’informe de la intervenció general que experimenten un creixement moderat (gairebé tres milions d’euros més, 2.906.831 exactament) respecte del mateix període de l’exercici precedent. I l’increment és especialment atribuïble a l’evolució de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries. Aquest impost ha registrat un augment d’1,7 milions, fins a situar-se en 2.545.455 euros.

En el cas de l’impost de societats, registra un liquidat, el darrer dia del primer trimstre del 2020, de 1.961.630 euros, que en comparació amb els 948.744 euros ingressats el 2019 comporten poc més d’un milió d’augment. Un altre impost que contribueix, encara que de manera molt més moderada, a millorar el resultat dels impostos directes és l’IRPF. L’import que es va liquidar el primer trimestre de l’any va ser de 4.942.239 euros, 642.710 euros més que els 4.299.529 recaptats durant el gener, febrer i març del 2019.   

Comentaris

Trending