Els auditors de l'OMT toquen el crostó a la fundació andorrana Themis (i el Tribunal de Comptes, també)

Comentaris

Els auditors de l\'OMT toquen el crostó a la fundació andorrana Themis (i el Tribunal de Comptes, també)
Els auditors de l\'OMT toquen el crostó a la fundació andorrana Themis (i el Tribunal de Comptes, també)

Els encarregats d’auditar els comptes de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), un organisme dependent de les Nacions Unides amb seu a Madrid, han posat el crit al cel davant les dificultats que hi ha per poder controlar la fundació andorrana Themis, en la qual participen a parts iguals l’OMT i el Govern del Principat. Els auditors, en aquest cas espanyols, han alertat que “el control intern de la Fundació OMT. Themis presenta moltes debilitats i, per tant, ofereix poca confiança”. Lamenten, al seu torn, que l’entitat sols estar sotmesa al control del Tribunal de Comptes andorrà. Però si els auditors de l’OMT es queixen, tampoc els membres del Tribunal de Comptes estan gaire més contents. En un recent informe relatiu als comptes del 2014, l’òrgan avui presidit per Francesc Pons, detecta diverses anomalies en la gestió de la fundació. I el curiós del cas és que per justificar-les i treure-hi ferro, en les al·legacions que presenta, el director executiu de la fundació, Omar Valdez, afirma que no cal pas patir, que l’OMT ja els fiscalitza.

El consell executiu de l’OMT va celebrar recentment a Màlaga la seva reunió anual, en què hi va ser present una delegació andorrana. La direcció de l’organisme de l’ONU va presentar l’informe financer relatiu als comptes del 2015. Segons que explica el digital espanyol Vozpópuli, l'Assemblea General de l'OMT va escollir a Espanya com a auditor extern per al període 2016-2017, i va sol·licitar al ministeri d'Afers Exteriors el nomenament d'auditors. Aquesta tasca va ser acceptada per la intervenció general de l’Estat espanyol, que a més, va designar dos auditors de l'oficina nacional d'auditoria per als comptes del 2015. Els dos professionals inclouen en el seu informe addicional del passat exercici de l'OMT ha una excepció i altres advertiments que semblen impròpies d'un organisme dependent de Nacions Unides. I que disposava el 2015 d’un pressupost de 13,4 milions d’euros.

Els auditors remarquen que la fundació Themis no ha presentat els comptes del 2015. I adverteixen que en no haver pogut ser auditats aquells comptes hi ha “una limitació a l'abast del nostre treball, que ens ha impedit obtenir evidència suficient i adequada sobre aquesta partida d'Inversions, el import ascendeix a 244.453,85 euros”. Els auditors de l'OMT recomanen a l'organisme més transparència a l'hora de contractar individus. "El control intern de la Fundació OMT. Themis presenta moltes debilitats i, per tant, ofereix poca confiança", afirmen els auditors, que subratllen que, segons la normativa andorrana, l'auditoria de la fundació "únicament pot ser realitzada o bé pel Tribunal de Comptes d’Andorra o bé per un auditor designat pel patronat de Themis per verificar els seus comptes ". Els auditors espanyols recomanen que la fundació sotmeti els seus informes financers a una auditoria externa "per la qual cosa no només té competència sinó sembla que també obligació, a la vista del que estableix l'article 27 de la Llei 11/2008 de fundacions”.

Els comptes del 2014

Podria semblar que la queixa dels auditors espanyols quedaria solventada per un control exquisit del Tribunal de Comptes andorrà. I el control hi és. Però el que no és exquisit, tampoc a ulls del fiscalitzador del Principat, és el funcionament de la fundació. En el recentment publicat informe de l’esmentat organisme, relatiu als comptes del 2014, el tribunal fa diverses observacions. D’entrada, l’entitat pública presidida per Pons recorda que la fundació “no té implantats ni segueix procediments de contractació que li permetin garantir els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, als quals s’ha de subjectar d’acord amb el que li requereix l’article 41d) de la Llei de fundacions”. Sobre això, Omar Velez, en les seves al·legacions diu que per complir amb el que determina la Llei de fundacions hauria de complir, també, el que fixa la Llei de contractació pública i “considerem que la implementació de la mateixa suposaria una càrrega administrativa no assumible per les dimensions de l’entitat”. I garanteix que “per donar compliment a dits principis l’entitat ha establert els últims anys procediments objectius de contractació d’experts i dóna publicitat per mitjà de les webs de l’OMT i Themis”. El Tribunal de Comptes considera que l’al·legació no justifica l’incompliment legal.

Més observacions del Tribunal de Comptes: “S’observa certa confusió en relació als contractes, operacions i transaccions que afecten la fundació i la pròpia OMT, provocant que no quedin ben delimitades qüestions en relació a les contractacions de persones i de béns”. I una altra qüestió més. “La fundació gestiona diferents fons i aportacions de caire finalista” i, en relació a això, l’ens fiscalitzador recorda que “no se’ns ha facilitat els diferents convenis relatius a la concessió de tots aquests fons pel que no hem pogut verificar que s’hagi donat compliment als termes i condicions de la seva concessió”. Respecte d’aquestes consideracions, la fundació no fa cap al·legació. Tampoc no emet cap explicació la direcció executiva de Themis en relació a una altra de les observacions que fa el Tribunal de Comptes. I que diu que “contràriament al que requereixen els estatuts de la fundació, no ha estat aprovada la graella salarial sota la qual es regeixen les retribucions del personal en plantilla i els seus increments salarials”.

Una altra observació, aquest cas sí rebatuda per la fundació, és que deixa constància que “figuren, entre les persones autoritzades per a operar amb els comptes de la fundació el secretari general i el director de l’administració de l’OMT quan el primer és membre del patronat però no té funcions executives i el segon no té vinculacions amb la fundació”. Omar Valdez deixa constància en el seu escrit d’al·legacions que en data 25 de maig del 2015 -és a dir, ben entrat l’exercici posterior a l’auditat- “es va procedir a donar de baixa, de dita entitat bancària, les signatures de secretari general i del director d’administració de l’OMT”.

I encara dues advertències més del Tribunal de Comptes: “La fundació no ha estat sotmesa als controls pressupostaris previstos per l’article 36 de la Llei general de les finances públiques. Tampoc ha estat sotmesa a auditoria externa com preveu l’article 27 de la Llei de fundacions”. Alhora, “la fundació no disposa, de forma generalitzada, d’eines (indicadors) per conèixer amb suficient detall els costos de les activitats que es realitzen. Per altra part, al pressupost aprovat per la fundació no s’estableixen els objectius a assolir per la mateixa. Aquest fet fa que no es puguin dur a terme avaluacions d’eficàcia i eficiència de les seves operacions”.

Sobta que si els auditors de l’OMT general es queixen de no poder auditar degudament la fundació Themis i el Tribunal de Comptes també adverteix que l’entitat no segueix els processos d’auditoria externa d’acord amb la llei, la direcció executiva de Themis al·legui que “a partir de l’exercici 2014 Fundació Themis consolida comptes amb l’OMT i dits comptes són auditats en les auditories de l’OMT. Tanmateix, la fundació està fiscalitzada per intervenció general de Govern (andorrà) i pel Tribunal de Comptes. Per tant, per un criteri d’estalvi l’entitat considera que per l’exposat anteriorment l’entitat està suficientment fiscalitzada i auditada i, per tant, l’entitat considera que ja dóna compliment al que estipula l’article 27 de la Llei de fundacions”. També creu Valdez que hi ha els mecanismes suficients pe controlar els costos de les activitats que es realitzen i sí aquestes assoleixen els objectius predeterminats.

Conveni OMT-Andorra

Els mateixos auditors assenyalen -en aquest cas com també remarca Vozpopuli- que l'OMT i el Govern del Principat d'Andorra van subscriure un conveni al juliol de 2014 sobre funcionament de la fundació del qual es desprèn que no és possible aconseguir els comptes auditats de la fundació per experts externs i independents. L'apartat 4.5 de la clàusula IV de l'esmentat conveni estableix: "Anualment, el director de la Fundació presentarà seus estats financers anuals (de l'1 de gener al 31 de desembre) al Patronat per a la seva aprovació. Els estats financers seguiran la normativa de la Llei de Fundacions i una altra legislació vigent del Principat d'Andorra. La verificació de comptes es durà a terme anualment pel Tribunal de Comptes d’Andorra o, si no, pels auditors designats prèviament pel patronat ".

Comentaris

Trending