Els accionistes majoritaris de BPA demanen al Banc Central Europeu que porti l'Acord Monetari al tribunal de la UE

Comentaris

Els accionistes majoritaris de BPA demanen al Banc Central Europeu que porti l\'Acord Monetari al tribunal de la UE
Els accionistes majoritaris de BPA demanen al Banc Central Europeu que porti l\'Acord Monetari al tribunal de la UE
  • La família Cierco ha enviat a l’organisme de control bancari comunitari la demanda tramesa a la Comissió Europea i li reclama que estudiï la deficient transposició feta pel Principat de la directiva en matèria de reestructuració d’entitats financeres
Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització, la família Cierco, han elevat al Banc Central Europeu (BCE) la deficient transposició de la directiva comunitària que va donar lloc a la llei en virtut de la qual s’està duent a terme el procés de resolució de l’entitat bancària. En l’escrit enviat a la representació del BCE se li demana que estudiï l’afer i, si ho creu oportú, “sotmeti un possible cas d’incompliment de l’Acord Monetari per part del Principat d’Andorra davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)”. En efecte, la família Cierco i els seus representants legals especialistes en dret econòmic i comunitari, consideren que el fet d’haver fet una transposició parcial de la directiva sobre reestructuració i resolució d’entitats financeres -la pròpia exposició de motius de la denominada ‘Llei BPA’ o ‘Llei de l’AREB’ reconeix que es tracta d’una translació de caràcter parcial de la normativa europea- comporta automàticament no respectar l’acord subscrit per Andorra amb la UE en matèria monetària. En conseqüència, s’estan incomplint els compromisos internacionals i, alhora, s’està causant un perjudici de gran magnitud als socis, tots, del banc ara en procés de resolució en virtut d’una llei que no recull les garanties per als afectats que sí que preveu la directiva comunitària. La comunicació feta al BCE, i en la qual s’hi annexa la demanda de gairebé setanta pàgines que entre els dies 29 de desembre i 2 de gener es va elevar oportunament a la Comissió Europea, té la seva raó de ser en el fet que dit alt organisme de control bancari europeu forma part del comitè mixt previst en l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la UE. Amb la comunicació al BCE, tots els miembres del comitè mixt estan degudament informats de l’acció duta a terme. Aquest comitè mixt ha de vetllar pel compliment de les obligacions derivades d’aquell acord, entre les quals hi ha la necessitat de transposar degudament la normativa europea. I no hi ha cap dubte que la directiva respecte la reestructuració d’entitats bancàries n’és una, d’obligació; igual com no hi ha cap dubte que aquella translació, Andorra la va fer de forma discrecional i fins i tot arbitrària, deixant al marge preceptes que asseguraven el dret de defensa dels accionistes de les empreses financeres i afegint elements no contemplats per Europa i que causen perjudicis clars, en aquest cas, als accionistes majoritaris de BPA. En l’escrit que s’ha fet arribar al BCE, òrgan clau en la supervisió i control de l’estabilitat financera de la ‘zona euro’, els representants de la família Cierco demanen a l’autoritat bancària europea que atès allò que disposen els acords que aixopluguen la posterior aprovació de la ‘Llei BPA’, el BCE emeti els informes escaients recomanant a la Comissió Europea que porti el cas davant la Justícia europea atès la deficient transposició normativa i el fet que això representa: incomplir l’acord monetari i perjudicar greument a tercers. No hi ha dubte que l'Acord erigeix a la Comissió Europea com a principal guardiana i garant del seu compliment, plasmació concreta del seu paper institucional, com preveu l'article 17 del Tractat de la Unió Europea. Tampoc cal dubtar del paper decisiu que per supervisar l'adequada regulació del sistema té el Banc Central Europeu que es troba, a més, amb diversos fronts oberts en relació amb l'aplicació pràctica del Reglament (UE) nº 806/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen normes uniformes i un procediment uniforme per a la resolució d’entitats de crèdit i de determinades empreses de serveis d'empreses d'inversió en el marc d'un Mecanisme Únic de resolució i un Fons Únic de resolució i es modifica el Reglament (UE) nº 1093/2010.

Comentaris

Trending