Els accionistes majoritaris de BPA avisen l’AREB que pot incórrer en negligència greu si continua el procés de resolució

Comentaris

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra, els germans Higini i Ramon Cierco, han advertit l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) que en cas de cedir o traspassar a tercers els actius del banc ara intervingut, els membres de l’organisme públic poden incórrer en una negligència greu per la qual haurien de respondre personalment. Per aquest motiu,  demanen l’aturada del procés de resolució de BPA.

El 16 de setembre van ser els representants legals dels germans Cierco els que es van adreçar al president del consell d’administració de l’AREB, Albert Hinojosa, per demanar-li que s’aturés el procés llavors iniciat. Ara, una vegada l’agència estatal ha assegurat que està marxa el procés de venda del banc pont (Vall Banc) han estat directament els dos màxims accionistes de BPA els que s’han dirigit directament a Hinojosa.

En la carta tramesa recentment al president del consell d’administració de l’AREB, s’hi recorden les diferents accions judicials que hi ha en curs i que tenen relació directa amb la intervenció del banc i amb el seu procés de resolució. S’hi citen els recursos contra la declaració d’obertura del procediment de resolució, contra la valoració econòmica de BPA o contra la creació del banc pont. Alhora, també es recorda que hi ha una reclamació econòmica en marxa pels danys i perjudicis causats als accionistes majoritaris.

Davant de tot això, s’explica en la carta enviada a Hinojosa que “si les resolucions que es derivin d’aquells procediments en curs estimen, ni que fos en part, les nostres impugnacions i reclamacions, i mentre tant l’AREB ja ha dispersat els actius de BPA, s’haurà procedit a menystenir les decisions que pugui adoptar la jurisdicció administrativa en les impugnacions contra els actes i les decisions de l’AREB. Menysteniment que al nostre entendre és un supòsit de negligència greu”. 

Per tot plegat, i “si no es suspèn el procés en curs, la dispersió de la part del nostre patrimoni representada per la nostra participació accionarial a BPA, que s’haurà cedit o traspassat a tercers, comportarà uns perjudicis” que obligarien a exigir responsabilitats personals als integrants de l’AREB en virtut d’allò que estableix la disposició addicional quarta de la llei coneguda popularment com a ‘llei BPA’.

La petició de suspensió del procediment de resolució de l’entitat bancària es reitera vista la decisió de posar en marxa el procés de venda de Vall Banc. Un procés, cal deixar-ne constància també, que l’AREB ha anunciat a través d’un comunicat de premsa, sense que hi hagi cap decisió formal publicada pels canals que garanteixin la concurrència pública i el principi de publicitat en el sentit legal del terme que hauria de regir qualsevol de les decisions adoptades pels organismes públics. I més encara quan es tracta, suposadament, del procés de subhasta d’una entitat bancària intervinguda.

Comentaris

Trending