EL Govern va abonar el 2014 més de 700.000 euros en primes que no estan regulades enlloc

Comentaris

Govern agafa dividends d\'Andorra Telecom i FEDA a l\'avançada per poder pagar nòmines
Govern agafa dividends d\'Andorra Telecom i FEDA a l\'avançada per poder pagar nòmines

El Govern va abonar el 2014 més de 700.000 euros a treballadors a càrrec seu en concepte de primes que no estan regulades, “per la qual cosa no es pot determinar la raonabilitat dels imports abonats”, segons que denuncia el Tribunal de Comptes en el seu informe relatiu a l’esmentat exercici i que acaba de ser remès al Consell General. Aquest és un dels molts retrets que fa l’organisme de control a l’administració central en matèria de contractació de personal. I és una queixa reiterada en el temps.

De fet, en les al·legacions formulades per l’executiu, s’admet tàcitament que s’és conscient que no hi ha cap normativa que avali els pagaments que s’estan realitzant. Només en el cas de les ‘indemnitzacions preufetàries’ que cobren els membres de la Justícia -i especialment els magistrats estrangers-, el Govern troba elements per justificar-se amb certa força, però només en part, en relació amb aquells pagaments. 

Per la resta, l’executiu s’agafa al fet que es tracta de compensacions específiques per als cossos especials i que es “perceben per altres circumstàncies que les fixades al Reglament de sistemes de compensació”. Són compensacions la regulació de les quals s’estaria analitzant i l’estudi en relació al qual “entraria dins del marc de la reforma de la Llei de la funció pública”.

Els conceptes

La incidència posada de manifest pel Tribunal de Comptes i que en global durant l’exercici analitzat va suposar un desemborsament de 726.000 euros es divideix de la següent manera i conceptes:

· Grup de Rescat i Intervenció de Muntanya - GRIM Bombers. Aquest complement retribueix determinades especificitats i l’especialitat de diferents persones del cos. El total retribuït per aquest concepte en l’any 2014 ascendeix a 103.532 euros.

· Guàrdies forenses”. Respecte aquest concepte, s’ha constat un escrit de data 2 de novembre de 2004, adreçat pel ministre de Justícia i Interior, en el qual comunica a la cap del departament de Medicina Legal i Forense que les guàrdies realitzades per aquesta queden fora del Reglament de sistemes de compensació de data 9 de juliol de 2003, i en conseqüència, se li abonaran les seves guàrdies al preu estipulat pel ministeri de Justícia i Interior. Aquest concepte ha estat retribuït per un import total de 46.632 euros.

· Indemnització preufetària. Aquest concepte es retribueix al personal de l’àmbit judicial. Segons la informació de la secretaria d’Estat de Funció Pública, el seu abonament es realitza a partir d’una comunicació mensual del ministeri de Justícia en la qual es relacionen les persones que han de percebre aquest complement i l’import del mateix. El total retribuït per aquest concepte en l’any 2014 ascendeix a 229.346 euros.

· Prima secció canina i Especificitat policia. Aquests conceptes es retribueixen al personal del cos de policia. L’abonament s’efectua mensualment a partir d’una comunicació del secretaria d’Estat d’Interior. El total retribuït en concepte de Prima secció canina en l’any 2014 ascendeix a 31.109 euros, i en concepte d’Especificitat policia a 5.775 euros.

· Permanència Pas Educació, Activitats hivern Pas i Pas Bombers. Aquests conceptes retribueixen al personal d’educació, d’hivern i bombers pel fet d’estar al Pas de la Casa. El total retribuït per aquest concepte en l’any 2014 ascendeix a 41.324 euros, 235.738 euros i 27.850 euros respectivament.

· Prima Catex. Aquest concepte retribueix als bombers pel maneig de cables transportadors d’explosius. El total retribuït per aquest concepte en l’any 2014 ascendeix a 4.718 euros.

Eventuals

Com en anys anteriors, el Tribunal de Comptes posa de manifest que “s’ha detectat l’existència de personal eventual el qual, atenent a la seva durada o la funció que desenvolupa, la seva contractació podria ser contrària al que disposa l’article 87.2 de la Llei de la funció pública”. Alhora es diu que “s’han observat contractacions d’eventuals per a places que han de ser cobertes mitjançant un procediment selectiu que han superat els màxims permesos per supòsits d’aquesta naturalesa. En concret s’han detectat un total de 56 contractes” que superen el termini de 9 mesos previstos a la legislació  i d’un contracte que excedeix els 18 mesos. 

“Així mateix, s’ha detectat personal eventual que disposa de contractes successius que, en conjunt, superen els períodes esmentats”, diu l’organisme de control. El Govern argumenta la qüestió dient que és una interpretació diferent de la llei. I, en conseqüència, i segons la tesi de l’executiu, el fet que les contractacions eventuals vagin més enllà dels nou mesos estaria justificat. 

Finalment, una altra qüestió que retreu el Tribunal de Comptes al Govern en matèria de contractació de personal té com a rerefons retribucions no incloses en la base de cotització a la CASS. En aquest sentit, l’òrgan fiscalitzador afirma en el seu informe que “s’ha observat que l’executiu no sotmet a cotització de la Seguretat Social els imports satisfets per primer per maternitat i matrimoni, per import de 25.870 euros, contràriament al que regula l’article 98 de la Llei de la seguretat social i el reglament que la desenvolupa”.

Comentaris

Trending