Tímida frenada en el sector immobiliari

Les dades del primer trimestre del 2023 relatives a la liquidació de l’ITP són de les més baixes dels dos darrers anys

Segons la liquidació d'ITP s'han fet menys operacions que fa un any.
Segons la liquidació d'ITP s'han fet menys operacions que fa un any. ARXIU

Si la liquidació de l’impost de transmissions immobiliàries (ITP) és un indicador prou fiable com per treure alguna conclusió en relació al sector, les dades del primer trimestre del 2023, les primeres que estan del tot tancades i que ha fet públiques aquest dilluns Estadística, vindrien a indicar que hi ha un alentiment al sector. Potser fins i tot una tímida frenada immobiliària.

El departament dependent del ministeri d’Economia ha fet pública aquest dilluns l’estadística tributària bàsica relativa als primers tres mesos d’aquest anys. Són dades amb una certa tecnicitat i encara molt parcials. Per exemple quant a l’IRPF o a l’impost de societats, encara que per exemple, la declaració que han de fer aquelles societats o professionals estrangers que fan algun tipus d’obra o servei al Principat evidencia que, aparentment, hi torna a haver més empresaris forans que tenen activitat al país del que hi havia fa un temps.

En tot cas, i tornant a l’activitat immobiliària, la liquidació del primer trimestre del 2023, sumant-hi la part corresponent al Govern (1% de l’operació) i la que fa referència als comuns (3%) va ser de 3,4 milions d’euros, un 2,4% inferior al mateix període del 2022 i més d’un 10% més baixa que la que hi va haver els darrers mesos de l’any passat. De fet l’esmentada liquidació trimestral sols és més elevada que la del tercer trimestre del 2022 si es tenen en compte els trimestres inclosos en els darrers dos anys.

ALTRES IMPOSTOS

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.770,13 milions d’euros el primer trimestre del 2023, el +7,2% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 73,06 milions d’euros el +9,4% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.215,78 milions d’euros, el +11,5% respecte el primer trimestre del 2022. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 49,60 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +12,0%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 44,60 milions d’euros.

L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El primer trimestre del 2023, aquest impost ha generat una base de tributació de 31,03 milions d’euros, el +15,5% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 2,06 milions d’euros.

Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 44,60 milions d’euros

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +1,5% passant de 21.268 a 21.595 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021.

De la mateixa manera la base de tributació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, entre les dos publicacions, ha augmentat en +0,9% passant de 918,50 milions d’euros a 927,14 milions d’euros. En relació a la base de liquidació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +0,4% passant de 479,10 milions d’euros a 481,01 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +0,2% passant de 48,67 milions d’euros a 48,76 milions d’euros.

L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +2,0% passant de 8.079 a 8.243 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021. De la mateixa manera la base de tributació positiva, entre les dos publicacions, ha augmentat en un +1,8% passant de 1.011,55 milions d’euros a 1.030,23 milions d’euros pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021.

D’una altra banda, pel que fa als casos on la base de tributació ha estat negativa, entre les dos publicacions, s’ha passat de -214,42 milions d’euros a -217,52 milions, un +1,4%. Finalment, pel que fa a la quota de liquidació corresponent a l’exercici econòmic 2021, entre les dos publicacions, ha disminuït en -12,2% passant de 72,10 milions d’euros a 63,29 milions d’euros.

Comentaris (6)

Trending