Solució de compromís per retardar un any el ‘problema’ dels petits empresaris amb la comptabilitat

Govern planteja una modificació a través del projecte de llei de mesures per pal·liar l’encariment del cost de la vida que evitaria haver de comparar les dades amb l’exercici anterior i posposar fins al 2023 l’obligació del dipòsit de comptes si es factura menys de 150.000 euros l’any

La idea és promoure canvis en la llei del pla de comptabilitat.
La idea és promoure canvis en la llei del pla de comptabilitat. ARXIU

Que vénen eleccions és un fet. I que cada dia que passa el Govern adopta més mesures electoralistes o, com a mínim, tendents a acontentar tothom també sembla obvi. En aquest marc, i a través del projecte de llei de mesures urgents per intentar pal·liar els efectes de l’encariment del cost de la vida, l’executiu planteja buscar una sortida que freni la polèmica generada per l’obligació que fins ara tenen tots els empresaris, inclosos els petits i els autònoms, d’haver de presentar els comptes. I d’haver-ho de fer comparant-ho amb l’exercici anterior.

Molts empresaris, fins i tot a través de la Cambra de Comerç, havien posat el crit al cel davant una situació a la qual de cap manera, deien, podien arribar. Entre altres coses perquè comparar dades relatives a l’exercici 2020 quan molts d’aquests mini-empresaris no duen cap tipus de comptabilitat rigorosa els era especialment dificultós sinó impossible. D’aquí que a partir d’un parell d’articles que el Govern planteja incloure en el projecte de llei esmentat s’evitaria que s’hagin de comparar les dades amb l’exercici anterior i es posposaria un any -que ara ja són uns quants mesos- l’obligació del dipòsit de comptes si es factura menys de 150.000 euros l’any. Com a mínim es guanyaria temps perquè es pugui reconstruir la comptabilitat del 2021 i així, ja en vista a l’any que ve, poder fer les coses ben fetes.

Segons l’avantprojecte de llei al qual l’Altaveu ha tingut accés, hi hauria un parell de preceptes en aquest text que permetrien la solució de compromís anunciada. Un és un article que s’hauria de titular “No aplicació del deure d’informació comparativa en els models de memòria dels comptes anuals aprovats pel ministeri encarregat de les finances” i que exposaria que "en relació amb el primer exercici comptable finalitzat a partir del 31 de desembre del 2021, l’obligació d’incloure informació comparativa corresponent a l’exercici immediatament anterior, establerta a l’apartat 7 de l’article 17 de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, no serà aplicable als empresaris que utilitzin els models de memòria aprovats per l’ordre ministerial del 30 de març del 2022 per la qual es modifica l’ordre ministerial del 23 de juny del 2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals”.

L’altre es una disposició final per la qual es modifica la disposició addicional de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, que quedaria redactada, si tirés endavant el text, de la següent manera: “1. Sens perjudici del que està establert a l’apartat 2, tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, en el lloc, el termini i la forma que es determinin reglamentàriament. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada es regeixen per la seva legislació específica. 2. L’obligació del dipòsit de comptes per part dels empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, amb una xifra anual d’ingressos totals inferior a 150.000 euros, és aplicable per als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2023.”

Comentaris (2)

Trending