La recuperació econòmica augmenta la recaptació d’impostos

La totalitat de l’IGI, que inclou tant l' interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, ha estat de 45,08 milions d’euros, i hi ha també un increment de les declaracions

Comentaris

Despatx de l'Oficina de Tributs.
Despatx de l'Oficina de Tributs. Altaveu

La recaptació de la majoria d'impostos han experimentat un considerable augment en el primer trimestre d'aquest any, segons la nota del departament d'Estadística. La recativació de l'activitat econòmica després de la pandèmia ha propiciat el creixement. Així, la totalitat de l’Impost General Indirecte (IGI), que inclou tant l’interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, ha estat de 45,08 milions d’euros. 

Pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.639,84 milions d’euros, el primer trimestre del 2022, el +91,9% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 66,36 milions d’euros el +88,8% respecte el mateix període de l’any anteriorAmb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.077,08 milions d’euros, el +79,9% respecte el primer trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 43,73 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +74,8%.L'IGI grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions. És a dir i en general: el consum.

Quan es parla de repercutit es fa referència a allò que l'autònom o empresari cobra pels serveis prestats o els productes venuts als seus clients, ja siguin empreses o consumidors finals. És  l'IGI que se suma sobre la base imposable a les factures. Pel que fa a suportat es tracta d'allò que que hem de pagar en concepte d'impost a  l'hora de comprar qualsevol producte o servei per desenvolupar una activitat econòmica.

Per altra banda, l’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), ha generat una base de tributació de 26,36 milions d’euros, el +4,1% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 1,62 milions d’euros. S’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents.  Pel que fa al de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,52 milions d’euros, el +24,1% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, ha estat de 1,50 milions d’euros, amb una variació interanual del -2,7%.

La base de tributació general de l'IRPF passa de 755,98 milions d’euros a 763,25

També ha augmentat la recaptació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que grava la renda obtinguda per aquells que tenen la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +1,6% passant de 18.742 a 19.037, l’any 2020. De la mateixa manera la base de tributació general, s’ha incrementat en +1% passant de 755,98 milions d’euros a 763,25. En relació a la base de liquidació general s’ha incrementat en +0,3% passant de 372,45 milions d’euros a 373,60 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +2,3% passant de 33,03 milions d’euros a 33,78 milions d’euros.

En la mateixa tendència a l'alça figura l’impost sobre societats (IS) que grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +2,5% passant de 7.158 a 7.337 declaracions, l’any 2020. De la mateixa manera la base de tributació positiva, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +1,4% passant de 634,25 milions d’euros a 642,83 milions d’euros. Pel que fa als casos on va ser negativ, passa de -308,16 milions d’euros a -308,11 milions, mantenint nivells pràcticament iguals. I pel que fa a la quota de liquidació s’ha incrementat en +1,4% passant de 43,35 milions d’euros a 43,95 milions d’euros.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending