Cada dos anys es decidirà la prima que cobraran els funcionaris si compleixen els objectius fixats

El plus relatiu a l’acompliment dels reptes que s’estableixin als treballadors públics a partir d’un any d’experiència a l’administració serà biennal, únic i no consolidable

Edifici administratiu de Govern.
Edifici administratiu de Govern.

Els funcionaris percebran una prima única biennal i no consolidable en relació amb l’acompliment dels objectius que cada dos anys l’administració de torn vagi fixant en funció de les línies estratègiques que tingui imposades el Govern. El plus serà equivalent a un percentatge del salari real i es percebrà totalment o parcialment segons els número de reptes plantejats -quatre cada dos anys- que s’assoleixin.

El Govern treballa ara a corre-cuita abans no s’acabi la legislatura per tancar el reglament de l’avaluació a l’acompliment (AVAC). En quinze dies, després que les diverses organitzacions de representació dels treballadors públics hi diguin la seva, el text pràcticament s’hauria de deixar embastat del tot. Hores d’ara ja hi ha un esborrany força ben perfilat. I serà a partir de les aportacions dels sindicats i altres organismes de consulta en matèria de Funció Pública que s’acabarà de polir.

Les etapes de l’avaluació seran de dos anys, i cap treballador es podrà afegir a una etapa ja oberta. Per tant, caldrà esperar a l’inici de cadascuna de les fases. El mig any previ a la finalització d’una de les etapes biennals s’haurà de preparar la següent fase. S’han de plantejar dos objectius per a cadascun dels dos anys de les etapes. L’assoliment dels objectius al finalitzar una etapa -els secretaris d’Estat, els directors i comandaments són els avaluadors-, té com a conseqüència el cobrament d’una prima del 100% complint els quatre objectius; del 75% si s’assoleixen tres reptes; i un 50% si només es compleixen dos objectius.

Per sota dels dos objectius assolits no es cobra i és un resultat negatiu-nul. Aquesta negativitat tindrà efectes limitadors l’evolució del funcionari dins de la carrera professional

L’abonament del plus es farà durant el quadrimestre posterior a la finalització de cadascun dels processos d’avaluació. El percentatge a cobrar, s’ha dit, serà sobre la mitjana del salari real percebut durant les 26 mensualitats (així almenys ara per ara ho estableix l’esborrany del reglament) que dura una etapa completa d’AVAC. Per sota dels dos objectius assolits no es cobra i és un resultat negatiu-nul. El que s’ha d’acabar d’aclarir és quina repercussió tindrà aquesta negativitat. Però el que és clar és que limitaran l’evolució del funcionari dins de la carrera professional.

En tots els casos en que hi hagi avaluació de l’acompliment el funcionari ha d’estar en situació activa i presencial el darrer dia de tancament de l’etapa, i no superar els 120 dies naturals d’absència en cada cicle per tal de poder optar al cobrament de la prima. Si el funcionari supera els 120 dies naturals d’absència durant el cicle, sigui quina sigui la causa, el resultat de l’assoliment dels objectius del cicle també serà declarat negatiu-nul. Els dies de permisos retribuïts o parcialment retribuïts no es computen a efectes del màxim dels 120 dies establerts de forma general. Ara bé, en aquest cas, si es superen els 180 dies naturals d’absència durant el cicle, el resultat, novament, tornarà a ser considerat negatiu-nul.

Comentaris (23)

Trending