L'entrada dels pisos buits al mercat és una de les solucions compartides per la majoria de partits

L'entrada al mercat de pisos buits, incrementar el parc de lloguer assequible de caràcter públic, d'una banda, amb la construcció de nous edificis i, d'altra banda, amb la compra i lloguer de pisos existents actualment, tenir un registre de la propietat, augmentar l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries per als inversos estrangers són algunes de les mesures perquè la població pugui accedir a un habitatge.