Banders d’arracades i pentinats discrets

Més enllà de regular des dels processos de selecció i les funcions en el cos, o establir quin armament poden dur o com s’ha de gestionar el parc mòbil, el nou reglament del cos dels agents forestals també estableix la imatge i el comportament que han de tenir els funcionaris

Tatuatges tan poc visibles com sigui possible i sense ser ni obscens ni discriminatoris. I, sobretot, banders discretament clenxinats i amb arracades, si es duen, que passin tan inadvertides com pugui ser possible. Més enllà de regular des dels processos de selecció i les funcions en el cos, o establir quin armament poden dur o com s’ha de gestionar el parc mòbil, el nou reglament del cos dels agents forestals també estableix la imatge i el comportament que han de tenir els funcionaris. I deixa ben clares moltes coses.

Els banders hauran d’anar en parella per raons de seguretat sempre que puguin. I podran anar equipats amb esprais lacrimògens i també amb bastons telescòpics més enllà de les armilles parabales. Arma llarga quan toqui, especialment per anestesiar els animals que calgui, i dedicació i bona actitud. Això és clar i rotund. Igual com definit queda el comitè mèdic, per exemple, en el nou reglament que desenvolupa alguns aspectes inicialment fixats en la Llei del cos de banders.

La normativa recentment aprovada i que el BOPA publica aquest dimecres estableix també que “es prohibeix als membres del cos de banders dur tatuatges en qualsevol part del cos que siguin expressions o imatges obscenes o que incitin a la discriminació de tipus sexual, racial, ètnic, religiós o altres” i tampoc “no es poden portar tatuatges i/o dilatacions i/o pírcings en zones del cos que siguin visibles quan es vesteix la uniformitat llarga del cos”. En cap cas el reglament es refereix a l’uniforme amb calça curta, per això.

Durant del servei, els funcionaris del cos “han de tenir una actitud atenta i vigilant per adonar-se de les incidències i poder resoldre-les per si mateixos o, en cas contrari, informar-ne a qui correspongui”

Els tatuatges visibles amb la uniformitat llarga del cos que es portin amb anterioritat al reglament ara aprovat i que estiguin exclosos de la definició inicial, la que prohibeix, “són tolerats”. També fixa la normativa que “les arracades a les orelles han de ser discretes” i que els funcionaris “han de tenir cura de la higiene personal i mostrar una imatge adequada a la normativa”. Ah! I que els pentinats “han de ser discrets, i s’han d’evitar complements i missatges ofensius amb els valors del cos”.

El reglament també estableix com ha de ser l’actitud de servei dels funcionaris. Així, “sempre que es vesteixi l’uniforme reglamentari, i en tot cas des de l’inici del servei fins que s’acaba de manera ordinària o extraordinària, els membres del cos de banders s’han de comportar amb la dignitat i la diligència que corresponen a la seva funció, i han d’abstenir-se d’efectuar cap acte que perjudiqui la seva imatge individual o col·lectiva”.

Durant del servei, els banders “han de tenir una actitud atenta i vigilant per adonar-se de les incidències i poder resoldre-les per si mateixos o, en cas contrari, informar-ne a qui correspongui”. La informació sobre les incidències en el servei es fa al comandament immediatament superior de la manera que s’estableixi. Els fets de naturalesa rellevant s’han de comunicar de forma immediata. La informació ha de ser objectiva, real, fidel i clara. I si mai s’expressa una opinió personal al facilitar una informació, cal deixar-ne constància expressa.

Banders fent recompte d'isards.

Relacionat

Els banders podran usar esprais lacrimogens en situacions de perill amb furtius o contrabandistes

Comentaris (8)

Trending