El GRECO que no es Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Comentaris

El próximo ¡¡31 de diciembre de 2018!!, que está a la vuelta de la esquina, es la fecha tope que el GRECO que no es Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ha puesto para que las autoridades andorranas emitan un informe sobre las medidas adoptadas para poner en marcha la ejecución de las recomendaciones mencionadas en su Informe de Evaluación de Andorra, correspondiente al Cuarto Ciclo de Evaluación, Prevención de la Corrupción de Parlamentarios, de los Jueces y de los Fiscales, emitido el ¡¡23 de junio de 2017!!, GrecoEval 4Rep (2016)8

En dicho informe, ver link aquí, se dice que Andorra debería mejorar las medidas para prevenir la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales. También se puede leer en catalán, ver link aquí

A continuación les copio y pego las recomendaciones que aparecen en dicho informe a la espera de lo que nuestras autoridades contesten en el suyo, antes del 31 de diciembre, y que, cómo no, puede ser simplemente "¡¡glorioso!!". 

"el GRECO recomana plantejar-se la introducció d’un procediment de consulta pública en el marc dels treballs legislatius". (página 11).

"el GRECO recomana plantejar-se la introducció d’un procediment de consulta pública en el marc dels treballs legislatius". (Página 13).

"el GRECO recomana plantejar-se la introducció d’un procediment de consulta pública en el marc dels treballs legislatius". (Página 14).

"el GRECO recomana plantejar-se la introducció d’un procediment de consulta pública en el marc dels treballs legislatius". (Página 16). 

"el GRECO recomana que s’adoptin mesures per garantir un control i una execució adients de les futures obligacions de declaració i de les normes de conducta dels parlamentaris". (Página 16).

"el GRECO recomana(i) que s’adoptin mesures de formació i de sensibilització per als parlamentaris pel que fa a la conducta esperada de part seva en matèria de deontologia i de declaració dels interessos i (ii) que aquests puguin beneficiar-se d’assessorament confidencial sobre qualsevol qüestió ètica o de deontologia". (Página 17). 

"El GRECO recomana modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per tal de garantir una representació adient, elegida pels seus parells, jutges, magistrats i fiscals en el seu si". (Página 20). 

"el GRECO recomana plantejar-se nomenar els jutges i magistrats per un mandat de durada indeterminada". (Página 20).

"el GRECO recomana(i) revisar el sistema de responsabilitat disciplinària dels jutges i magistrats per tal d’augmentar el termini de prescripció des infraccions i el termini d’instrucció i de preveure un procediment específic per a l’audiència disciplinària i (ii) que s’adoptin mesures per tal de conservar informacions prou detallades en l’àmbit de procediments disciplinaris relatius a aquests jutges i magistrats, incloent-hi una eventual publicació d’aquesta jurisprudència, en el respecte de l’anonimat de les persones afectades". (Página 28).

"el GRECO recomana (i) continuar oferint regularment als jutges i magistrats formacions sobre les diverses qüestions relatives a l’ètica i a la integritat i (ii) implantar a nivell institucional la possibilitat, per als jutges i magistrats, d’aconseguir assessorament confidencial sobre aquests temes". (Página 28). 

"el GRECO recomana que les decisions d’apartar un fiscal d’una causa siguin justificades per escrit". (Página 31).

"el GRECO recomana(i) revisar el sistema de responsabilitat disciplinària dels fiscals per tal d’augmentar el termini de prescripció de les infraccions i el termini d’instrucció, de preveure un procediment específic per a l’audiència disciplinària així com la consulta del Fiscal General sobre l’adopció de sancions contra fiscals adjunts i (ii) que s’adoptin mesures per tal que informacions suficientment detallades siguin conservades en l’àmbit de procediments disciplinaris relatius als fiscals, incloent-hi una eventual publicació d’aquesta jurisprudència, en el respecte de l’anonimat de les persones implicades". (Páginas 34/35).

"el GRECO recomana (i) continuar oferint regularment als fiscals formacions relatives a les diverses qüestions relatives a l’ètica i a la integritat i (ii) perpetuar a nivell institucional la possibilitat per als fiscals de ser aconsellats confidencialment sobre aquests temes". (Página 35). 

 

VI. RECOMANACIONS i SEGUIMENT

182. A la llum de les constatacions del present informe, el GRECO adreça les recomanacions següents a Andorra:

Pel que fa als parlamentaris

     i. plantejar-se la introducció d’un procediment de consulta pública en el marc dels treballs legislatius (paràgraf 29);

     ii. adoptar un codi de conducta, acompanyat de comentaris explicatius i/o d’exemples concrets, per als membres del Consell General i publicar-lo (paràgraf 42);

     iii. introduir una obligació de comunicar qualsevol conflicte entre els interessos privats específics d’un Conseller General i el tema examinat en el marc d’un procediment parlamentari (en plenari i en comissió), independentment del fet de saber si el dit conflicte podria igualment ser identificat en el marc d’un sistema de declaració pública dels interessos i activitats (paràgraf 44);

     iv. (i) introduir una obligació de comunicar qualsevol conflicte entre els interessos privats específics d’un Conseller General i el tema examinat en el marc d’un procediment parlamentari (en plenari i en comissió), independentment del fet de saber si el dit conflicte podria igualment ser identificat en el marc d’un sistema de declaració pública dels interessos i activitats. introduir un sistema de declaració pública del patrimoni i dels interessos dels Consellers Generals que continguin dades quantitatives relatives als interessos financers i econòmics (ingressos, actiu i elements significatius del passiu) i (ii) plantejar-se incloure informacions sobre el cònjuge i els membres de la família dependents (quedant clar que aquestes informacions no serien necessàriament fetes públiques) (paràgraf 55);

     v. Adoptar mesures per garantir un control i una posada en execució adients de les futures obligacions de declaració i de les normes de conducta dels parlamentaris (paràgraf 60);

     vi. (i) adoptar mesures de formació i de sensibilització per als parlamentaris sobre la conducta que s’espera d’ells en l’àmbit de la deontologia i de declaració dels interessos i (ii) que aquests puguin gaudir de l’assessorament confidencial sobre qualsevol tema ètic o de deontologia (paràgraf 64);

Pel que fa als jutges

     vii. modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per tal de garantir una representació adient, elegida pels seus homòlegs, jutges, magistrats i fiscals en el seu si (paragraphe 75);

     viii. plantejar-se nomenar els jutges i magistrats per un mandat de durada indeterminada (paràgraf 79); 

     ix. (i) revisar el sistema de responsabilitat disciplinària dels jutges i magistrats per tal d’augmentar el termini de prescripció de les infraccions i el termini d’instrucció i preveure un procediment específic per a l’audiència disciplinària i (ii) adoptar mesures per tal que es conservin informacions prou detallades en l’àmbit de procediments disciplinaris referits a aquests jutges i magistrats, incloent-hi una eventual publicació d’aquesta jurisprudència, en el respecte de l’anonimat de les persones afectades (paràgraf 131);

     x. (i) continuar oferint regularment als jutges i magistrats formacions sobre les diverses qüestions relatives a l’ètica i a la integritat i (ii) perpetuar a nivell institucional la possibilitat, per als jutges i magistrats, aconseguir assessorament confidencial sobre aquests temes (paràgraf 137);

Pel que fa als fiscals

     ix. justificar per escrit les decisions de retirar una causa a un fiscal (paràgraf 155);

     x. (i) revisar el sistema de responsabilitat disciplinària dels fiscals per tal d’augmentar el termini de prescripció de les infraccions i el termini d’instrucció, de preveure un procediment específic per a l’audiència disciplinària així com la consulta del Fiscal General sobre l’adopció de sancions contra fiscals adjunts i (ii) que s’adoptin mesures per tal que informacions suficientment detallades siguin conservades en l’àmbit de procediments disciplinaris relatius als fiscals, incloent-hi una eventual publicació d’aquesta jurisprudència, en el respecte de l’anonimat de les persones implicades (paràgraf 177);

     xi. (i) continuar oferint regularment als fiscals formacions relatives a les diverses qüestions sobre ètica i integritat i (ii) perpetuar a nivell institucional la possibilitat per als fiscals de ser aconsellats confidencialment sobre aquests temes (paràgraf 181).

183. De conformitat amb l’article 30.2 del Reglament Intern, el GRECO convida les autoritats andorranes a sotmetre un informe sobre les mesures adoptades per posar en execució les recomanacions esmentades més amunt abans del 31 de desembre de 2018. Aquestes mesures seran avaluades pel GRECO segons el seu procediment específic.

184. El GRECO convida les autoritats andorranes a autoritzar, el més aviat possible, la publicació del present informe, a fer-lo traduir a la llengua nacional i a fer pública aquesta traducció.

Y para que no les pase como al otro GRECO, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, y su falsa teoría sobre su problema de vista, instaría a la oposición en pleno a que en la próxima visita del GRECO les explicarán con pelos y señales lo que aquí ha venido sucediendo desde la primavera del 2014. Será la única manera que esta gente sepan la realidad de Andorra y dejen de tener ésa "bobálica y bucólica visión". 

 

 

 

 

 

 

 

Intenten ser felices. 

Comentaris

Trending