Sandra de la Rosa || Candidata col·legi assalariats de la CASS

“Com a assalariades volem representar totes les persones que estan en les nostres condicions”

Va néixer al 1975 a Andorra i és mare de dos fills. Les seves grans passions han estat l’educació, l’esport, la muntanya i la família. Actualment treballa com a cap d’estudis de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

Sandra de la Rosa.
Sandra de la Rosa.

Sandra de la Rosa és una de les candidates a les eleccions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social que tindran lloc el pròxim 22 de juny. Ella, conjuntament amb l’Anna Palazon, és una de les 10 que s’han presentat  pel col·lectiu d’assalariats. 

De la Rosa i Palazon estan vinculades al món de l’educació. La primera és cap d’estudis a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. La segona, educadora del programa progrés de la Fundació Privada Nostra senyora de Meritxell.

Ambdues es defineixen com a dones amb les idees clares, amb ganes de canviar coses i amb una mirada totalment educativa i social. Asseguren que parteixen sempre des del respecte, l’empatia i l’assertivitat, ja que són valors en els quals creuen fermament i que intenten fomentar tant a nivell personal com professional.

Què l’ha impulsat a presentar la seva candidatura?

Ens hem decidit a presentar-nos per diferents motius. Entre ells, destaquem que, com a assalariades volem representar totes les persones que estan en les nostres mateixes condicions, aportant noves idees ajustades a les nostres necessitats. A més, volem recollir els neguits, preocupacions, necessitats i nous suggeriments del nostre col·lectiu per poder traslladar-los al consell d’administració de la CASS amb l’objectiu de compartir-los i treballar-los pel benestar de tothom. També ens proposem que hi hagi més transparència en tot el què es treballi i s’acordi,  i que la informació pugui arribar al màxim de gent possible.

Dins del marc de les prerrogatives que atorga la Llei 17/2008 al Consell d'Administració de la CASS en el seu art. 47; Quines accions realitzareu per fer aportacions pels treballadors?

Dins les nostres possibilitats, com a representants dels assegurats, volem fer-nos escoltar i poder incidir, de tots els acords que pugui prendre la CASS respecte al seu funcionament intern i extern. Pretenem que el servei diari als afiliats sigui de qualitat, àgil i amb un tractament humà el més empàtic possible cap a totes les persones. Volem que la comunicació sigui fluïda, ja sigui de manera presencial, via telefònica, telemàticament,... Ens agradaria millorar els convenis amb els col·legis professionals, els prestadors de serveis de la salut i els establiments de la salut d’Andorra i de l’estranger, per tal de facilitar a l’afiliat tots els tràmits, les despeses, la qualitat,...i tot allò amb el què es puguin trobar. També ens agradaria participar a l’hora de fer informes i propostes a Govern quan s’elaboren textos legals o reglamentaris que tenen una incidència directa sobre l’organització, ja que els afiliats som els receptors directes dels citats textos. Això ho considerem important, ja que aquests acaben formant part dels reglaments de la CASS i són els que finalment regulen les operacions que es realitzen en l’assegurat.

Uns representants en minoria al Consell d'Administració de la CASS, quin pes específic poden tenir per influir en alguna decisió?

El nostre major pes serà el de poder incidir, en la mesura del possible, en tots els temes de treball i acords als que es pugui arribar i que afecten a tots els assalariats. És una oportunitat per fer arribar la veu de tothom del nostre col·lectiu al consell d’administració de la CASS.

Sent l'única elecció al país on tothom pot votar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, com s'explica que a cada elecció creixi el número de llistes i tinguem una participació tant baixa?

Segons la nostra visió, és una qüestió de manca d’informació i comunicació. Pensem que la informació hauria d’arribar al màxim de gent possible a través de diferents fonts i canals.

“La CASS pertany a tots els que cotitzem i, per tant, hem de tenir poder de decisió”

La CASS continua sent propietat dels cotitzants o és un instrument financer del Govern amb un botí de milers milions d'euros?

Segons nosaltres, no hauria de ser ni una cosa ni l’altra. La CASS pertany a tots els que cotitzem i, per tant, hem de tenir poder de decisió. Però és cert que el paper de Govern és important i essencial a l’hora de gestionar els actius, ja que és qui manté la globalitat i qui ha d’assegurar el benestar de tots  els ciutadans.

Quines millores operatives de la CASS creu que s'haurien d'implementar per funcionar millor?

Com a millores és molt important estar atents i treballar constantment per a què el dia a dia sigui cada vegada més accessible als afiliats. Dins del gran volum de coses que podríem millorar estaria l’atenció a l’afiliat tant a nivell personal com telemàticament. Un altre aspecte és el fet de millorar el retard en les resolucions i que les queixes actuals per manca d’informació es puguin anar eliminant amb els mitjans ficats en la pròpia CASS. La informació la millorarem facilitant noves vies de comunicació, com un correu electrònic on tothom tingui accés per poder escriure les seves demandes i suggeriments. Nosaltres després els reprendríem i els treballaríem. També pretenem fer servir les xarxes socials per poder anar informant dels temes més rellevants que es vagin treballant a les reunions del consell d’administració. Tenim la intenció de fer reunions presencials cada vegada que s’hagin de prendre decisions que ens afectin a tots.

Quina valoració fa de les propostes presentades per a la reforma del sistema de pensions?

La valoració és l’anàlisi de la situació real. Actualment el sistema de pensions és insostenible, ja que cada vegada més, es genera més deute i més incertesa per als afiliats que haurem de cobrar les nostres pensions. D’aquesta manera creiem que amb la reforma de pensions presentada per la CASS i els afegits per part de Govern i els sindicats, s’hauria de trobar urgentment una reforma que fes sostenible el nostre sistema de pensions.

Anna Palazon
Anna Palazon

Quines altres mesures proposaria per reformar el sistema de pensions?

Abans de poder contestar necessitem tenir la informació actual i que s’està treballant, de primera mà. Hem de poder escoltar i treballar conjuntament amb els membres del consell d’administració per poder aportar nous aspectes dins la mesura del què sigui possible.

És realment factible una reforma consensuada?

Estem convençudes que sí. Hem de partir de les opinions i suggeriments dels ciutadans per poder abordar els problemes. Creiem que les nostres aportacions poden formar part de les decisions finals i acords que es prenguin, ja que volem mostrar-nos convincents a partir de les aportacions argumentades que poguem fer. Creiem que les nostres opinions seran del tot escoltades.

Caldria una consulta a la ciutadania per validar la reforma?

Els ciutadans són els que conviuen i experimenten de primera mà les reformes i els canvis. Conèixer la seva opinió i preocupacions ens orientarà per tal d’actuar de la millor manera possible.

Comentaris (8)

Trending