Tributs proposa multar el vicepresident de l'AREB per no pagar impostos

Comentaris

Tributs proposa multar el vicepresident de l\'AREB per no pagar impostos
Tributs proposa multar el vicepresident de l\'AREB per no pagar impostos
El departament de Tributs i Fronteres proposa multar el vicepresident de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i membre del consell d’administració de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Armand Pujal, per no pagar els impostos que a parer del departament tributari li correspondria. “Davant la impossibilitat de notificar-los personalment” la proposta de sanció, el BOPA publica avui l’avís dirigit a Pujal i a quatre obligats tributaris més. Tres empreses i una altra persona física. En l’edicte s’explica que “la direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent, del departament de Tributs i de Fronteres, prèvia notificació, requerí als obligats tributaris ans esmentats (entre els quals es troba Armand Pujal Codony), per què en un termini de 13 dies hàbils, a comptar de la data de notificació presentessin la declaració-liquidació del període o períodes pendents de l’impost general indirecte corresponent a l’exercici 2014, prop de l’Administració Tributària”. Afegeix després que “havent transcorregut el termini establert de tretze dies hàbils, per presentar la documentació requerida, sense que els interessats donessin compliment a l’esmentat requeriment, es procedí a l’obertura d’un expedient sancionador així com la corresponent proposta de resolució”. En el mateix escrit es recorda que no atendre un requeriment és constitutiu d’una infracció simple i que donada la impossibilitat de trobar-los, es publica l’avís al BOPA per tal que s’assabentin de l’existència de la proposta de multa i puguin “examinar l’expedient sancionador corresponent, i al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents per a la millor defensa dels seus drets”.

Comentaris

Trending