El Tribunal de Comptes retreu a FEDA adjudicacions per 244.783 euros sense el contracte signat

L'organisme ha constatat que la parapública té un romanent de tresoreria sobrevalorat en 7.120.276 euros

Comentaris

Seu central de FEDA.
Seu central de FEDA. FEDA

El Tribunal de Comptes ha constatat que FEDA té un romanent de tresoreria sobrevalorat en 7.120.276 euros  al 31 de desembre de 2018 en haver inclòs incorrectament en el mateix les inversions financeres en deute públic que l’entitat té comptabilitzades a curt termini.  Pel que fa a la contractació, FEDA no dona compliment al seu Procés de compres general, a l’haver constatat, en la mostra realitzada, 7 adjudicacions per un import de 244.783 euros, sense el contracte signat. Aquesta mancança incompleix la premissa d’acceptació, per part de l’adjudicatari, del codi ètic del proveïdor.

El Tribunal també fa esment en el seu informe al fet que FEDA participa en el 100% del capital de les societats FEDA Solucions, SAU i Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU. Aquestes són societats públiques. Tot i l’anterior no s’ha sotmès a la fiscalització ni consta la realització d’una auditoria externa sobre els seus comptes anuals individuals, pel que el Tribunal no es pot manifestar ni sobre la raonabilitat per la que figuren valorades aquestes participacions en l’actiu de FEDA, ni sobre la regularitat de les actuacions i dels comptes de les societats referides.

Per altra banda, s’han minorat partides modificades per crèdits ampliables contra ingressos per un import de 66.986 euros.  FEDA no ha presentat els seus estats consolidats  i les compres dels materials no associades inicialment  a un projecte s’administren pels magatzems de l’entitat i no s’imputen al pressupost fins al moment de ser consumides, contràriament al requerit a l’article 31 de la Llei general de finançes públiques.

La parapública va presentar al·legacions però el Tribunal de Comptes les ha analitzat i entén que no modifiquen els plantejaments evocats en el cos de l’informe, ni aporten cap informació complementària que permeti modificar les observacions i conclusions a les quals ha arribat l desprès de l’examen de la documentació aportada durant els treballs de camp.

Etiquetes

Comentaris

Trending