El termini d’inici de les obres majors passa d’un a dos anys

El canvi ve motivat per pal·liar els problemes que s’estan generant arran del context econòmic i del fort creixement urbanístic així com per les dificultats per contractar treballadors

Comentaris

Una de les obres al país.
Una de les obres al país.

El reglament de construcció ha estat modificat i el BOPA publica aquest dimecres el decret. L'aspecte més destacable és el de dilatar el termini d’inici de les obres majors, que passa de ser d’un any a dos  anys, amb la finalitat d’espaiar-les i que no conflueixin en el temps. El canvi ve motivat per pal·liar els problemes que s’estan generant arran del context econòmic i del fort creixement urbanístic així com per les dificultats per contractar treballadors.

Pel que fa a la pròrroga que es pot sol·licitar per a les obres majors, els terminis es mantenen com fins ara. En la llicència s’han d’establir els terminis d’execució. Com a mínim, el termini d’iniciació i el de finalització de les obres és de dos anys i de tres anys, respectivament, en el cas de les llicències d’obres majors, i de sis  mesos i d’un any, respectivament, en les llicències d’obres menors

Els titulars de les llicències poden sol·licitar, per raons justificades i abans que transcorrin els terminis d’iniciació o de finalització atorgats, que se’ls concedeixi una pròrroga, la qual pot ser concedida per la meitat del termini inicial i després de pagar les taxes corresponents establertes pels comuns. Tanmateix, per a les llicències d’obres majors, la pròrroga del termini d’iniciació només pot ser concedida per un termini de sis mesos.

Per garantir tant la preservació ambiental com la seguretat de les edificacions, en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, s’estableix una franja no construïble per la iniciativa privada de cinc metres d’amplada en cada un dels marges dels rius, a partir del límit extern de la llera definida pels límits oficials d’edificació.

Una altra novetat és que qualsevol llicència urbanística que afecti terrenys o solars situats a la vora d’un riu o torrent inventariat a la xarxa hidrogràfica i torrencial, ha d’incloure els corresponents límits oficials en els marges del riu i indicar el número de límit atorgat pel ministeri encarregat de l’ordenament territorial. Els comuns, per la seva part, poden fixar en els plans d’ordenació i urbanisme parroquials condicions més restrictives. En el supòsit que els plans d’ordenació i urbanisme parroquials fixin condicions per a les instal·lacions forestals, agrícoles i ramaderes, aquestes condicions no poden reduir el sostre màxim autoritzable per sota de 400 metres quadrats per planta.

Etiquetes

Comentaris

Trending