La bretxa de gènere provoca que els homes cobrin un 33% més que les dones de pensió de jubilació

S’atribueix a una assumpció de la tasca de la cura de les persones dependents per part de les dones d’una generació concreta i una major absència al mercat laboral que acaba repercutint en els ingressos

Comentaris

Una parella de jubilats.
Una parella de jubilats.

La bretxa de gènere també es dona en les pensions, fet que provoca que la pensió de jubilació, sigui inferior a la dels homes. Així doncs, les dones es troben amb una bretxa en la seva entrada i estada al mercat laboral i, a més, una altra bretxa a la sortida perquè tradicionalment moltes d’elles han assumit la cura de les persones dependents (fills, pares, familiars, etc.). Les dades de la CASS apunten que de mitjana, un home cobra 764,8 euros mentre que les dones cobren 510,9 euros de mitjana. És a dir, els homes cobren 254 euros més que les dones.

Segons un estudi d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), existeix una bretxa del 33,2% entre la mitjana que cobren els homes i les dones amb relació a la pensió de jubilació. Aquest fenomen s’atribueix a una assumpció de la tasca de la cura per part de les dones d’una generació concreta i una major absència al mercat laboral que acaba repercutint a les pensions.

Si es té en compte la franja d’edat on hi ha més pensionistes, que en aquest cas és la franja dels 70 als 74 anys amb un total de 2.885 persones que cobren la pensió de jubilació, la diferència arriba fins als 327,6 euros entre homes i dones. El fet que més dones tinguin una pensió més baixa també les situa més a prop del llindar de pobresa. Moltes de les dones que avui estan jubilades van cotitzar molt menys que els homes i, per això, la seva pensió mitjana és menor. A més a més, les que van cotitzar ho van fer en llocs de treball més mal remunerats que els dels homes, per la qual cosa els seus ingressos mitjans van ser més baixos, a banda de les interrupcions de treball per embarassos.

Aquest factor, alhora, provoca que el percentatge de dones que perceben una pensió de solidaritat per la gent gran sigui superior a la dels homes: al 2021 un 12% de les dones de més de 65 anys percebien una pensió de solidaritat enfront a un 6,3% dels homes. Aquestes diferències també s’observen segons la situació ocupacional de les persones de manera que les dones que treballen a jornada completa dediquen de mitjana gairebé cinc hores més a la setmana a les tasques domèstiques que els homes que també treballen tota la jornada.

Les dones que treballen a mitja jornada dediquen gairebé 10 hores més a les feines de la llar. És a dir, les dones que treballen a mitja jornada després dediquen gairebé una altra mitja jornada a realitzar tasques domèstiques, fenomen que no es produeix en el cas dels homes que només incrementen una hora dedicada a les tasques de la llar quan es troben en situacions de jornades parcials al mercat laboral, si es compara amb la mitjana d’hores dedicades en situacions de jornades completes.

D'altra banda, 3.404 persones disposen de la pensió de viduïtat, de les quals majoritàriament es beneficien les dones . Això s’explica perquè d’una banda són les que més freqüentment es troben en situacions de viudetat en tenir una esperança de vida més alta que la dels homes. I d’altra banda perquès les generacions que s’estan beneficiant d’aquestes pensions són les que menys presència han tingut al mercat laboral perquè van assumir les tasques de l’esfera domèstica.

Cal tenir en compte que, amb la Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social apareixia la possibilitat que les persones vídues d’entre 50 i 55 anys (que complissin altres requisits) poguessin escollir entre una pensió de viduïtat temporal o vitalícia. Caldrà doncs, veure quina és l’evolució d’aquest tipus de pensions en els propers anys.

A Espanya, la bretxa de gènere de les pensions és d’un 32,4%, segons les últimes dades d’Eurostat del 2018. Una xifra que el ministeri d’Inclusió i Seguretat Social eleva fins al 33,8%, segons l’última actualització del 2020. En concret, pel que fa a la pensió per jubilació, la bretxa és gairebé del 20%, segons la Seguretat Social espanyola.

Com a exemple, quan un home es jubila cobra de mitjana 1.344 euros, mentre que una dona no arriba ni al salari mínim interprofessional, 889 euros. La diferència són 455 euros al mes. A França la bretxa és d'un 24%.  A Europa només un 7% dels homes treballen a temps parcial, mentre que ho fan fins a un 31% de les dones.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending