El PS vol que els professionals sanitaris que ja estan al país acreditin el nivell B2 de català

En les esmenes al projecte de llei que regula aquests facultatius, es dona un termini de dos anys a aquells que no tinguin encara aquesta titulació

Un metge auscultant un pacient.
Un metge auscultant un pacient. ARXIU

El grup parlamentari socialdemòcrata vol que tots els professionals sanitaris, estiguin ja treballant al país o hi arribin en el futur, estiguin obligats a tenir la titulació B2 de català. Consideren que, en cas contrari, s’estaria incomplint la normativa sobre l’ús de la llengua oficial. Per aquells que no la tinguin, es donaria un termini de dos anys per obtenir-la. És un dels canvis que la formació vol introduir a la llei reguladora de les professions titulades de salut, ara a tràmit al Consell General.

En total, des del PS s’han presentat 17 esmenes al text. I una de les significatives és la que fa referència al català. El text originalment enviat pel Govern al parlament estableix que els nous facultatius hauran d’acreditar que tenen, com a mínim, la titulació B2. En canvi, la regla no s’aplicarà als que ja estiguin autoritzats a exercir al Principat, malgrat que se’ls demana que utilitzin l’idioma oficial de forma preferent.

Per als socialdemòcrates, aquestes propostes no només són insuficients. També contradiuen, al seu entendre, el que estableix la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, a banda de generar “un greuge comparatiu” amb els nous facultatius que es puguin instal·lar a Andorra. Per això, proposen modificar la disposició transitòria segona del projecte legislatiu i indicar que “els professionals titulats de la salut que hagin estat autoritzats per exercir la professió abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que estiguin degudament inscrits al col·legi professional corresponent abans de la data referida, en cas que existeixi i que no disposin del nivell B2 de llengua catalana emès pel Govern d’Andorra, o d’un títol, diploma o certificat equivalent degudament reconegut pel Govern d’Andorra, tenen un termini de dos anys per obtenir-lo”.

Un fisioterapeuta amb un pacient.

Relacionat

Només els nous professionals sanitaris hauran de presentar un títol de nivell B2 de català

Una altra de les disset esmenes fa referència a l’activitat dels centres sanitaris. Es vol afegir l’obligació que aquest revisin cada cinc anys, com a mínim, que els professionals que hi treballin compleixin els requisits per exercir la seva activitat. Per això, hauran de crear un expedient professional per a cada facultatiu.

Des del PS també es considera adequat que, quan es parla dels principis generals de les professions (article 4), a banda d’incloure “el respecte de la vida, la integritat, la dignitat i la intimitat de la persona” també s’ha de tenir en compte “el respecte a la participació d’aquesta en la presa de decisions que l’afecten”. En tot cas, apunten, “s’ha d’oferir una informació suficient i adequada perquè la persona pugui exercir el seu dret al consentiment”.

Altres canvis que es volen introduir fan referència al fet que els centres sanitaris hagin de tenir normes escrites de funcionament o que registre de professionals sanitaris sigui “públic”. També es proposa eliminar les sancions econòmiques i que les que prevalguin siguin les ja establertes en la Llei d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.

Comentaris (13)

Trending