La mascareta serà obligatòria tant al bus escolar com a les activitats extraescolars de centre

L’entrada de les famílies als centres educatius estarà totalment prohibida a no ser de les dels alumnes més petits, això és el primers curs de maternal, P3 o equivalent

La quarta planta de l'aparcament comunal de Prat de la Creu acull l''stop lab' per a la comunitat educativa.
La quarta planta de l'aparcament comunal de Prat de la Creu acull l''stop lab' per a la comunitat educativa. C. ESTEVE / SFGA

La mascareta serà obligatòria tant en el transport escolar -i a qui no en dugui li serà vetat l’accés- com en les activitats extraescolars que organitzi cada centre educatiu. També és obligatori la protecció facial, com a mínim, per a tots els espais comuns de les escoles i per aquells indrets on sense formar part de la unitat de convivència no es pugui garantir la distància mínima d’1,5 metres, que en algun moment i per a certes qüestions ha de passar a ser de 4 metres.

Així ho indica, entre moltes altres coses, el protocol d’actuació educativa emès pel ministeri d’Educació sota la denominació de consignes sanitàries als centres educatius. Aquest document, elaborat pel ministeri de Salut, el ministeri de Funció Pública i Simplificació de l’Administració i el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, té com a objectiu establir les condicions sanitàries que s’han de complir a l’inici del curs escolar 2020-2021 d’acord amb la situació actual de la Covid-19 al nostre país i amb l’objectiu de protegir al màxim possible tant els infants com el personal adult que intervé en els centres educatius.

El personal docent ha començat aquest dimarts l’operació de cribratge en la comunitat educativa que, en un parell de dies, iniciarà també la resta de la comunitat educativa

Moltes de les consignes que s’inclouen en el document són d’ús corrent o d’aplicació general. La mascareta a l’exterior quan no es pugui garantir la distància, el distanciament social, el rentat de mans freqüent, tapar-se degudament en tossir, extremar la higiene i la desinfecció dels recintes o ventilar-los amb assiduïtat és una norma ja ‘imposada’ per se. Es recorda també la importància de la unitat de convivència que serà considerada cada classe i es fa una definició aproximada de la mateixa, recordant que cada aula s’ha de desinfectar diària i ha de disposar de gel hidroalcohòlic.

Per a les entrades i sortides, cal utilitzar les diferents portes d’accés al centre per tal d’evitar les aglomeracions de persones. Les portes d’accés al centre educatiu han d’estar obertes durant l’horari d’entrada i sortida. El document, que s’ha anat fent arribar als docents a mida que aquest dimarts s’han incorporat als seus llocs de treball per iniciar els preparatius del curs, que enguany arrenquen amb el cribratge massiu, serològic i de detecció ràpida de la Covid a la comunitat educativa, estableix que no es permet l’entrada de les famílies al centre, a excepció de les famílies dels alumnes de maternal A, P3 o ‘petite section’, que podran acompanyar els seus fills fins a l’aula.

50292878738 bee82d67a6 o
Extracció de mostres per a una TMA aquest matí a un docent.

Les portes dels espais interiors han d’estar sempre obertes. Els adults de referència són els únics encarregats d’obrir-les i tancar-les en cas de necessitat. Cal, també, col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic després de les portes d’entrada per fer-ne ús quan les portes estiguin tancades. I cada centre haurà de marcar un únic sentit de direcció i senyalitzar correctament els passadissos i les escales a aquest efecte. Les persones adultes que intervenen amb alumnes menors de sis anys han de portar una mascareta FFP2 durant tota la jornada i/o pantalla o ulleres protectores. També han de fer ús de bates de cotó que cal que rentin cada dia.

Els adults que, per organització de centre, intervenen en diferents unitats de convivència, han de dur la mascareta posada o bé mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres. Igualment, cal netejar-se les mans entre classe i classe. Els adults que no pertanyen al centre però hi participen en alguna activitat, cal que portin mascareta i mantinguin la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m durant tota la sessió. El ‘manual d’instruccions’ també fixa que es permeten reunions en espais interiors d’un màxim de 50 persones sempre que es mantingui una distància de seguretat d’1,5 m i es dugui mascareta i que en els moments de relaxament (pausa, cafè...), cal establir grups de contacte com més reduïts i estables millor i seguir les mesures de seguretat establertes (distància i mascareta).

Als patis, justament, hi pot haver més d’una unitat de convivència al pati de manera simultània sempre que es garanteixi una distància de 4 metres entre les diferents unitats

Es deixa clar, entre altres coses, que els menors de sis anys no cal que duguin mascareta, encara que és recomanable, sobretot en els espais comuns. I aquells infants i joves d’entre 6 i 18 anys, s’han de posar la mascareta sempre que no puguin guardar distància quan no estiguin amb integrants de la seva unitat de convivència. Entre els membres alumnes de la unitat convivent es poden atansar entre ells. Ara, en cas d’apropar-se a menys d’1,5 metres del docent, han de portar la mascareta (quirúrgica o casolana) posada. Cada alumne ha de portar la seva la cantimplora o ampolla d’aigua, que ha de ser d’ús individual.

Ja s’ha dit que en espais comuns, la mascareta és obligatòria. A les sales de reunions i sales de professors cal portar posada la mascareta i garantir la distància d’1,5 metres entre les persones. Les sales de reunions s’han de ventilar cada vegada que canvien les persones que les utilitzen. Per fer ús de l’espai de la piscina, cal seguir la normativa establerta per als centres esportius. Al pati cal delimitar espais concrets per assegurar la separació entre les diferents unitats de convivència. Als patis, justament, hi pot haver més d’una unitat de convivència al pati de manera simultània sempre que es garanteixi una distància de 4 metres entre les diferents unitats. Ara, cal rentar-se les mans abans de sortir al pati i també abans de tornar a l’aula i cal netejar diàriament els equipaments: bancs i estructures.

Menjador, extraescolars i transport

Pel que fa al menjador, cal organitzar el servei a partir de les unitats de convivència i garantir que hi hagi un distanciament d’1,5 metres entre les diferents unitats de convivència quan coincideixen al mateix espai de menjador. En cas de desplaçar-se, cal dur la mascareta posada com si d’un restaurant es tractés. Els centres pode organitzar activitats extraescolars (tallers de migdia, tallers de tarda, esports...) en què es barregen les unitats de convivència, però cal assegurar uns grups estables durant tot el temps que es duu a terme l’activitat (trimestral, anual...). En totes aquestes activitats s’ha de fer ús de la mascareta. Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat i desinfectar els espais i els materials després de finalitzar l’activitat diària.

També és obligatòria la protecció facial al bus escolar: A l’autobús, cal portar la mascareta posada durant tot el recorregut. Els alumnes no podran accedir al bus si no porten posada la protecció segons les directrius establertes en el document. En relació a un altre espai ‘important’ de les escoles, els lavabos, al document s’hi diu que els banys han de disposar de dispensadors de sabó i de paper d’un sol ús o assecadors elèctrics de mans. Cal garantir la neteja periòdica dels vàters i les piques i rentar-se les mans abans i després de fer ús dels lavabos. No s’estableix cap limitació de places per utilitzar els lavabos.

Fitxa de traçabilitat

Un element que pren molta transcendència en l’actual situació de contagis eventuals i seguiment dels mateixos és la denominada fitxa de traçabilitat. S’ha de completar una fitxa de traçabilitat per a cadascun dels alumnes del centre educatiu que l’escola farà arribar a les famílies. La fitxa dels alumnes ha d’estar arxivada al centre educatiu i s’ha d’actualitzar periòdicament. Les famílies han d’aportar la informació pertinent i han d’informar sistemàticament el centre educatiu dels canvis de rutina dels seus fills. Sobre aquest aspecte, el document diu finalment que la informació de la fitxa de traçabilitat es compartirà amb el ministeri de Salut en cas de necessitat.

Quant a les persones vulnerables, aquells adults i infants especialment vulnerables davant la malaltia han de ser valorats pel seu metge referent perquè determini si poden anar a l’escola i en quines condicions

Quant a les persones vulnerables, aquells adults i infants especialment vulnerables davant la malaltia han de ser valorats pel seu metge referent perquè determini si poden anar a l’escola i en quines condicions. Si no poden anar al centre, el metge ha d’emetre un certificat que ho especifiqui (en el cas dels infants) o tramitar-los la baixa (en el cas dels adults).

El darrer apunt que fa el document és el procediment a seguir en cas que es detecti alguna persona amb símptomes compatibles amb la malaltia. En el cas que l’indisposat sigui un alumne, se l’ha de conduir a l’espai de l’aula o del centre habilitat a aquest efecte. S’ha d’avisar de manera immediata la família de l’infant perquè el reculli amb urgència i contacti amb el seu metge. Finalment, per tornar a l’escola, l’infant ha de presentar un certificat mèdic que acrediti que es pot efectuar aquest retorn. Quant al personal educatiu, si és un docent o equivalent qui es trobi malament, aquest s’ha de desplaçar de manera urgent al seu domicili i ha de contactar amb el seu metge. Per tornar a l’escola, el treballador ha de presentar l’alta mèdica corresponent.

Comentaris (2)

Trending