L'auditoria de Naturlandia alerta del risc de fallida de la societat

Existeix un patrimoni net inferior a la meitat de la xifra del capital social que seria causa de dissolució segons la Llei de Societats Anònimes i de Responsabilitat Limitada

Comentaris

El Tobotronc és l'atracció estrella de Naturlandia.
El Tobotronc és l'atracció estrella de Naturlandia. Naturlandia

L'auditoria de CampRabassa, la societat explotadora de Naturlandia, alerta de la fallida de l'empresa per les seves dificultats econòmiques i financeres. Tot i recordar que està en procés d'execució el Pla de viabilitat externa consideren que hi ha un risc que no s'assoleixin els objectius projectats. La conclusió de l'auditoria és que es manté el desequilibri econòmic i financer i una desviació significativa envers les projeccions realitzades.

Entre els arguments dels auditors cal fer esment a que el passiu corrent és superior a l'actiu corrent, generant un endeutament a llarg termini de més de 10 milions d'euros. La societat ha incorregut en resultats d'explotació negatius recurrents acumulats per un import de més de 17 milions d'euros. Existeix un patrimoni net inferior a la meitat de la xifra del capital social que seria causa de dissolució segons la Llei de Societats Anònimes i de Responsabilitat Limitada.

El que constaten aquests factors és una gran incertesa sobre el futur de CampRabassa per continuar la seva activitat, i amb el dubte de la capacitat per realitzar els seus actius i liquidar els seus passius segons els imports que figuren a la darrera auditoria. Tot i això, els auditors recorden el compromís de suport financer i econòmic continuat de l'accionista principal que és el comú de Sant Julià de Lòria que té el 88,6% de les accions. 

Activitats aquest hivern a la cota 2.000 de la Rabassa.

Relacionat

Naturlandia gairebé duplica el 2020 les pèrdues de l’any abans i se situen en 2,2 milions d’euros

Un altre aspecte rellevant dels comptes són els 6.755.045 euros de tres prèstecs amb bancs pels quals es paguen interessos. En el cas de Crèdit Andorrà, la quantitat és de 3.150.000 euros pels quals la societat paga mensualment interessos i quota de capital fins l'1 de juliol de 2029, data de venciment del prèstec. El tipus d'interès és a Euribor+3%. Amb el BancSabadell d'Andorra, l'import total del prèstec és de 2.605.045 euros i es paguen mensualment interessos.

Des de l'any 2017 es paga també la quota de capital. El tipus d'interès és a Euribor+3% amb venciment el 5 d'agost de 2029. El tercer prèstec és amb VallBanc per un import total de 437.541 euros. Les condicions d'aquest prèstec es van actualitzar l'any 2018 i l'entitat bancària va acordar aleshores el pagament anual de 100.000 euros fins al venciment amb un interès d'Euribor+0,75%. Per altra banda, la societat va sol·licitar un crèdit tou a Govern per un import de 609.620 euros.

 

Comentaris (8)

Trending