Multes de fins a 6.000 euros si no es fa un ERTO de forma correcta

La llei preveu també la possibilitat en cas d’infraccions molt greus de prohibir la contractació amb l’administració o de rebre ajuts i subvencions

-
-

La regulació de les suspensions temporals de contracte, la versió andorrana dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) inclourà sancions per aquelles empreses que vulnerin els procediments i les regles marcades en el text. Les multes aniran dels 500 als 6.000 euros. A més, a les infraccions considerades molt greus podrien comportar també la prohibició de contractar amb l’administració o de rebre subvencions o ajuts públics.

Així queda establert en l’esborrany del projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 al qual ha tingut accés Altaveu. Una gran part del text -la secció tercera del capítol primer, dels articles 7 al 28- se centra, justament, a regular com s’aplicaran aquestes suspensions temporals de contractes. I deixa clar que caldrà seguir escrupolosament aquestes normes, sota el risc de rebre sancions si no es fa.

Es perseguirà, entre altres infraccions, el retard en el pagament de les prestacions als treballadors que van a càrrec de les empreses

Com és habitual, la llei preveu la possibilitat de tres tipus d’infraccions: lleus, greus i molt greus. Entre les primeres, hi figuren bàsicament “l’incompliment de les obligacions merament formals” incloses al text i, en tot cas, suposa com a màxim una amonestació escrita. Les greus serien, entre altres, el falsejament de la informació que no sigui de caràcter econòmic en la documentació a presentar a Govern, iniciar la suspensió sense el període previ preceptiu de consultes als treballadors o sense haver rebut l’autorització de l’administració o el retard en el pagament de les prestacions als assalariats. En aquests casos, la llei estableix multes d’entre 500 i 1.000 euros.

Per últim, es consideren infraccions molt greus, entre altres, falsejar la informació de caràcter econòmic inclosa a la documentació presentada per demanar la suspensió de contractes, iniciar-la sense haver-la sol·licitat o impagaments o retards reiterats a l’hora d’abonar les prestacions establertes a la llei. En aquest cas, les sancions van dels mil als 6.000 euros i, fins i tot “en funció de la gravetat dels fets, també es pot aplicar (...) la prohibició de contractar amb l’administració pública durant un període màxim de dos anys i/o de rebre cap ajut o subvenció pública per un període màxim de tres anys”.

Pel que fa a la prescripció, l’article 26 estableix que en cas de les lleus ho fan al cap de sis mesos; si són lleus, en dos anys i, per a les més greus, tres. “Compta des del moment en què s’hagin comès les infraccions”, diu el text. La competència per instruir expedients sancionadors correspon al Servei d’Inspecció de Treball, que podrà actuar d’ofici o a instància de part.

Comentaris (8)

Trending