L'administració constata mancances materials a les guarderies del país

El departament d'Afers Socials intensifica els controls a les escoles bressol arran de la nova normativa del juny del 2017

-
-
Les inspeccions realitzades a les guarderies durant el 2018 han permès que el departament d'Afers Socials sigui conscient que hi ha escoles bressol que presenten mancances en les seves condicions materials i funcionals. El cert és que amb la creació de l'àrea d'autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària entrada en vigor el juny del 2017 s'han intensificat els controls a les guarderies. La nova metodologia es basa en el control i la supervisió de tots aquells factors que poden tenir incidència en la seguretat i la qualitat de les activitats, en cooperació amb els altres serveis tècnics i d'inspecció de Govern.

Així doncs, Afers Socials i més concretament la nova àrea, ha realitzat 18 inspeccions el 2018 a les 21 guarderies ordinàries en funcionament que hi ha al Principat. Onze d'aquestes revisions pertanyen al pla de control i d'inspecció de centres socials i sociosanitaris, tres a sol·licituds d'obertura, tres a assessorament i una a atenció a queixes. Mentre que al 2017 l'àrea d'autorització, acreditació, inspecció social i sociosanitària només n'havia realitzat tres, les quals feien referència únicament a atenció a queixes.

Segons les fonts del ministeri d’Afers Socials, un cop es detecten els problemes a les guarderies, es lliura al centre una acta i un informe d'inspecció en els quals es detallen les deficiències constatades, les millores requerides i els terminis per a la seva execució. Aquests queden fixats en funció del risc que presenten les deficiències i de l'abast de les millores a realitzar.

Amb l'àrea vigent, creada per decret el 28 de juny del 2017, es revisen els locals, les instal·lacions i equipaments, les condicions de gestió i direcció del centre, la gestió dels recursos humans, l'atenció assistencial i la gestió interna de la qualitat. A més, per efectuar les activitats de control i inspecció ara ja s'aplica el mateix procediment que utilitzen els països de l'entorn europeu i els veïns, Espanya i França.

Més accions formatives i d'assessorament

Per altra banda, Afers Socials ha iniciat una línia d'accions formatives i d'assessorament adreçades als responsables de les guarderies. En concret, s'ha efectuat una sessió informativa sobre el programa IMPULS, el qual dóna suport en les guarderies ordinàries als infants que pateixen alguna dificultat en el seu desenvolupament i sobre el PACIP, és a dir, el Protocol d'Actuació en Casos d'Infants en Perill. El departament preveu continuar amb aquesta línia de treball, i alhora anar endegant altres accions destinades a la formació continuada dels professionals i a la planificació de l'atenció a la primera infància en les guarderies.

Comentaris

Trending