La picadura de tabac passa a ser considerada matèria sensible a efectes de contraban

Comentaris

La picadura de tabac passa a ser considerada matèria sensible a efectes de contraban
La picadura de tabac passa a ser considerada matèria sensible a efectes de contraban
  • El Govern aprova una modificació legislativa que ja es va provar de tirar endavant sense èxit el 2010 per tal de reforçar la lluita contra el tràfic il·lícit
  • S'introdueixen certs requisits per poder obtenir la llicència per operar amb aquests productes; alhora, si no es compleixen les condicions el permís es podrà revocar
  • Es redueixen les multes actualment previstes perquè, en ser tan elevades (150.000 euros) tots els sancionats es declaraven insolvents i ningú pagava

La picadura de tabac serà considerada mercaderia sensible. Aquest és un dels principals canvis que es proposa en el marc de la modificació de la Llei de mercaderies sensibles que ha aprovat el Govern i que serà tramesa d’immediat al Consell General per a la seva tramitació. També s'estableixen certs requisits per obtenir una llicència per operar amb aquests productes i la possibilitat de revocar el permís si no es compleixen. L’objectiu de la modificació és enfortir la lluita contra el contraban de tabac. Alhora, però, es redueixen els imports de les sancions atès que, actualment, són tan desorbitades que els sancionats es declaren sempre insolvents i les multes no tenen l’efecte dissuasiu que haurien de tenir, segons que han explicat el ministre de Finances, Jordi Cinca, i el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa.

Els canvis que ara es volen introduir reprenen, en gran mesura, els que ja s’havien contemplat en un projecte de llei promogut pel Govern del PS i que una part important dels actuals socis de l’executiu van tombar. Segons Cinca, la modificació respon a la necessitat de reforçar les mesures de control de les mercaderies sensibles i alhora alleugerir algunes obligacions de registre d'aquests productes per tal d'adaptar-les a la Llei de la comptabilitat dels empresaris del 2007 i a la Llei de l'impost general indirecte del 2012. El ministre ha recordat que el 1999 l'augment del tràfic il·lícit en el camp de les mercaderies sensibles va comportar la necessitat per a Andorra de tenir una llei de regulació i de control de les mercaderies sensibles. El ministre ha afirmat que després de més de 18 anys ha requerit aquesta revisió per mantenir la pressió sobre el contraban i per adaptar-la a la normativa comptable.

El projecte de llei que es proposa modifica l’actual legislació en matèria de mercaderies sensibles i, també, el Codi de la Duana. Alhora, té un efecte directe en el Codi penal, atès que certes conductes s’associen a les lleis que ara es pretenen modificar. Així, si fins ara no tenia efectes penals mercadejar il·lícitament amb tabac de picadura, a partir que s’aprovin els canvis sí que els tindrà. Hinojosa ha estat l’encarregat d’explicar el gros dels canvis previstos. Així, ha manifestat que el text contempla la modificació de la definició de mercaderies sensibles, incloent-hi el tabac de picadura, el tabac per a pipa d'aigua i els succedanis del tabac, de la mateixa manera s'exclou el tabac en brut cultivat a Andorra i es revisa la definició del concepte estupefaent i de les màquines escurabutxaques per adaptar-se a la normativa internacional i a la Llei de regulació dels jocs d’atzar. Quan es va fer la llei encara actualment vigent, la picadura era un producte residual. El canvi de preus i d'hàbits ha fet que aquest producte es vengui molt més i que ja sigui objecte de tràfics il·lícits, d'aquí el canvi de consideració. En canvi, la full de tabac es manté com un producte de molt ínfima demanda.


Cinca assegura que 18 anys després la legislació vigent necessitava una revisió per mantenir la pressió sobre el contraban i per adaptar-la a la normativa comptable


La modificació regula l'horari en què es poden transportar aquestes mercaderies que queda estipulat entre les 6 del matí i les 12 de la nit i prohibeix el transport en dies de tancament obligatori. També especifica que la factura que ha d’acompanyar tota operació de transport de mercaderies sensibles ha d’identificar el destinatari i la quantitat, i que en cap cas pot ser un particular. Així mateix, el projecte de llei redueix els llindars per sobre dels quals és necessari expedir i lliurar una factura amb independència que el destinatari estigui autoritzat a operar amb mercaderies sensibles, i els fixa quantitativament de la manera següent: 750 cigars o cigarrets, o 2.000 cigarretes, o dos quilos d’altres tipus de tabac. No serà necessària la llicència per operar si no és a partir de 10.000 cigarretes, 1.000 cigars o deu quilos de picadura.

S’introdueixen, ja s’ha dit, certs requisits per obtenir una llicència per operar amb aquests productes com són disposar d'un registre de comerç, no tenir antecedents penals ni antecedents administratius per infraccions de contraban o bé per infraccions molt greus a la Llei de control de les mercaderies sensibles així com la possibilitat de revocar la llicència si s'incompleix aquests requisits. De la mateixa manera redueix les obligacions registrals i s'introdueix la possibilitat d'homologar la comptabilitat per tal de garantir un bon nivell de control i de màxima transparència a totes les operacions vinculades a les mercaderies sensibles.

Hinojosa ha afegit que la modificació de la llei racionalitza i adapta també el règim sancionador per tal que actuï com a mesura dissuasiva real tenint efecte sobre la persona que trafiqui amb aquests productes. Fins ara s’establia una multa administrativa de 150.000 euros que normalment ningú no satisfeia. Ara aquestes sancions passaran a ser, si s’aprova el text, de 6.000 euros en el cas de les infraccions molt greus que no afectin mercaderia o del doble del valor de la mercaderia, quan n’hi hagi, amb un mínim de 6.000 euros. Les sancions greus seran de o bé 3.000 euros o bé tres mesos de suspensió de la llicència. I les lleus, de 1.500. El text també contempla altres modificacions com són mesures cautelars de suspensió de llicència, de retenció del vehicle per manca de pagament sanció i de comís del vehicle això com un sistema per fixar el preu del tabac en cas de sancions en funció dels drets de duana que es paguen a la importació.

Comentaris

Trending