La Justícia podrà investigar en secret fins i tot els delictes menors

A través d’una modificació de la llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, el Govern proposa canviar també el Codi de procediment penal

-
-
Tot apunta que la Justícia, ben aviat, podrà investigar en secret fins i tot els delictes menors. Aprofitant uns canvis que el Govern planteja en la llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners, en dit projecte de llei de modificació s’hi inclou una disposició final que pretén modificar també un parell d’articles del Codi de procediment penal i ampliar -o instaurar per primera vegada en el cas dels delictes menors- el termini de secret de sumari que els òrgans judicials poden decretar.

En global, les modificacions tenen un caràcter força tècnic i, segons s’assenyala en l’exposició de motius de l’esmentat text, es vol donar compliment, especialment, als requeriments del Moneyval. Segons això, també hauria estat aquest organisme internacional el que hauria sol·licitat ampliar el temps que les causes judicials, que les investigacions, poden ser secretes. Com en els millors temps, el projecte de llei s’ha enviat al Consell General en ple mes d’agost i ja ha estat admès a tràmit per la Sindicatura. Hi ha fins el 20 de setembre a les 3 de la tarda per fer esmenes. L’àmplia majoria parlamentària que dóna suport al Govern, però, fa pensar que els canvis legals tiraran endavant sense massa problemes.

En concret, fins ara, segons estableixen els article 40 i 46 del Codi de procediment penal (CPP), que són els que es modifiquen, sols es podia decretar el secret de sumari en els casos d’investigació de delictes majors. Si s’estava en l’estadi de diligències prèvies, el secret, parcial o total, degudament motivat, sols podia ser d’un mes. Quan ja s’estava en la fase de sumari pròpiament dit, és a dir, quan l’instructor ja estigués assenyalant delictes concrets i persones presumptament responsables concretes, el secret podia durar un màxim de sis mesos i aquest període era improrrogable. I sempre en el cas de delictes majors.

Doncs bé, el Govern proposa ara ampliar, i de molt, aquests terminis. D’entrada, perquè també es podrà decretar el secret de les investigacions en el cas de delictes menors. I, de sortida, perquè els períodes seran molt més llargs. Així, segons la proposta de modificació, quan es tracti de la fase de diligències prèvies, “el batlle pot decretar per aute motivat el secret total o parcial de les diligències prèvies incoades, fins a una durada màxima d’un mes en el cas de delictes menors i tres mesos en el cas de delictes majors”.

Si ja s’ha passat a l’estadi de sumari -situació que regula l’article 46 CPP- “el batlle, d’ofici, a proposta del Ministeri Fiscal o qualsevol de les parts, mitjançant aute motivat, pot decretar-ne el secret de la totalitat o d’una part, fent-ne peça separada en aquest darrer cas, fins a un termini de dos mesos en el cas de delictes menors i fins a un termini de sis mesos, prorrogable per aute motivat per un altre període de sis mesos”. Si el projecte de modificació legislativa tira endavant com està redactat, doncs, l’ampliació dels terminis és molt elevada.

Comentaris

Trending