La família Cierco comunica a Andorra, Espanya i França la decisió de portar la resolució de BPA a la UE

Comentaris

La família Cierco comunica a Andorra, Espanya i França la decisió de portar la resolució de BPA a la UE
La família Cierco comunica a Andorra, Espanya i França la decisió de portar la resolució de BPA a la UE
  • Els accionistes majoritaris de l’entitat notifiquen formalment als tres executius, com a integrants del comitè mixt de seguiment de l’Acord Monetari, la demanda enviada a la Comissió Europea perquè intervingui en l’afer arran de la parcial i arbitrària transposició de la directiva comunitària sobre reestructuracions bancàries
  • Consideren que si s'acaben constatant les greus deficiències que mantenen que hi ha en la translació al Dret intern de les disposicions europees això pot afectar de forma molt important el transcurs de les negociacions per a l'Acord d'associació 
Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització, la família Cierco, ha notificat formalment aquest dijous al Govern del Principat d’Andorra i demà ho farà als governs d’Espanya i França la presentació de l’escrit a la Comissió Europea en què se li exigeix que revisi la defectuosa transposició que Andorra va fer de la directiva comunitària sobre reestructuració i resolució d’entitats financeres tot donant peu a la denominada ‘Llei BPA’ o ‘Llei de l’AREB’, amb la qual s’ha justificat la intervenció de BPA i la seva posterior resolució vulnerant drets fonamentals dels socis de l’entitat. Els executius dels tres països esmentats formen part del comitè mixt creat a l’aixopluc de l’Acord Monetari entre la Unió Europea (UE) i Andorra i que té l’encàrrec de vetllar pel compliment per part del Principat de les obligacions derivades d’aquell acord. El responsable màxim de dit comitè  és la Comissió Europea. La comunicació es du a terme en un senyal de transparència, deferència i lleialtat vist l’impacte que pot tenir en la relació entre la UE i Andorra l’eventual conclusió, ja sia per part de la Comissió Europea, primer, o més tard per part del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), que, tal i com defensa la família Cierco, la transposició de la directiva es va fer de forma parcial i totalment arbitrària, alhora que feta a mida per a un cas concret tot perjudicant de forma notòria els accionistes, tots, de l’entitat bancària, deixant-los en total indefensió i causant-los importantíssims danys econòmics. L’impacte pot ésser encara major vist que l’Acord Monetari és un dels principals instruments que regula actualment el vincle entre la UE i el Principat. I una vegada es confirmi l’inadequat procedir d’Andorra -més enllà de l’incompliment de l’obligació de control per part de la pròpia Comissió Europea- la credibilitat internacional del Principat pot quedar seriosament tocada just quan s’està negociant l’acord d’associació amb Europa. L’Acord Monetari obliga Andorra a transposar, implementar i complir certes normes europees relatives a determinades matèries, com la legislació financera i bancària, especialment en relació amb l'activitat i la supervisió de les institucions corresponents o la prevenció del blanqueig de capitals. El propi Acord Monetari indica expressament que, la subscripció del mateix estava motivada, entre altres raons, pel pes del significatiu sector bancari andorrà, per la qual cosa s'ha d'aplicar al Principat d'Andorra “la legislació financera i bancària de la UE pertinent sobre la prevenció del blanqueig de capitals, la prevenció del frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents del efectiu, i l'obligació de notificació de dades estadístiques, per tal d'assegurar condicions d’igualtat”. La transcendència de les matèries regulades per l’esmentat acord, en virtut del qual Andorra pot, per exemple, encunyar euros a l’hora que formalitza la utilització de la divisa europea com a moneda nacional, és més que evident. Amb la qual cosa resulta sorprenent que s'hagin produït importants incompliments de l'acord al traspassar al Dret intern el marc europeu per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. Espanya, França i evidentment Andorra, doncs, seran formalment coneixedors de l’acció promoguda pels accionistes majoritaris de BPA. I els respectius governs, com a integrants del comitè mixt que ha de vetllar per la supervisió del compliment de les obligacions derivades de l’Acord Monetari hauran d’analitzar també la rudimentària i fragmentària transposició, efectuada per Andorra, del marc per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. De constatar-se, com així manté la família Cierco, les deficiències denunciades en l’escrit enviat a la Comissió Europea, la confiança amb les institucions europees pot veure’s menyscabada i la negociació amb la UE pot quedar seriosament malmesa.

Comentaris

Trending