La branca general de la CASS experimenta un dèficit de gairebé 16 milions d’euros fins al 30 de setembre

Durant els primers tres trimestres d’any, la branca de jubilació va assolir un superàvit de 37 milions, un resultat pràcticament idèntic però a la baixa de fa un any

-
-
La branca general de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) presentava el darrer dia de setembre un dèficit de 15,8 milions d’euros. Per la seva banda, la branca de jubilació mantenia un important superàvit durant els mateix període, això sí, amb una lleugera tendència a la baixa respecte els tres primers trimestres del 2017.

Segons les dades que figuren a la liquidació pressupostària de la CASS dels primers nou mesos del 2018, la branca general presentava un resultat funcional negatiu de 15.788.723 euros. Els ingressos propis de la branca en qüestió van ser insuficients per cobrir la totalitat de les liquidacions de prestacions, una vegada cobertes les despeses de funcionament, tant  dels serveis generals com del personal i les despeses ordinàries directament vinculades, les inversions necessàries en desenvolupaments informàtics i la variació de circulant degut a les bestretes amb convenis internacionals.

En canvi, quant a la branca de jubilació, el resultat funcional va ser positiu. I amb escreix. Arribant als 37.046.057 euros, això sí, un 0,16% menys que l’exercici anterior, una vegada cobertes les necessitats de funcionament de serveis generals i d’infraestructures i despeses pròpies de la branca. Les transferències en favor del Fons de reserves de jubilació es van ordenar per un import de 46.200.000 euros.

Comentaris

Trending