La Justícia haurà de treballar a l’agost

El Govern vol declarar hàbils els dies no festius del mes per recuperar part del temps perdut per la crisi del coronavirus i també estableix prioritaris procediments vinculats a custòdies i pensions dels fills

L'antiga seu de la Justícia acull ara, entre altres, els rastrejadors dependents del ministeri de Salut.
L'antiga seu de la Justícia acull ara, entre altres, els rastrejadors dependents del ministeri de Salut. Altaveu

La justícia haurà de treballar durant l’agost. Almenys aquesta és la voluntat del Govern, segons es pot comprovar en l’esborrany de la llei que regularà la retallada dels salaris als càrrecs públics. El text també preveu declarar hàbils els dies no festius del mes per recuperar el temps que s’ha perdut a conseqüència de la interrupció de bona part de l’activitat arran de la crisi del coronavirus. A més, el projecte legislatiu establirà la priorització de determinats procediments.

L’esborrany de la llei preveu diferents disposicions finals, com ara les que regulen l’ampliació del programa de crèdits tous o les que fan referència a l’activitat judicial. En concret, la tercera aborda l’habilitació de dies a efectes processals i deixa clar que “es declaren hàbils, per a totes les actuacions judicials, els dies 1 al 31 del mes d’agost de l’any 2020, ambdós inclosos”. L’excepció, però, s’aplicarà als dissabtes, els diumenges i als festius nacionals i comunals. Per exemple el dia 15.

Es prioritzan processos vinculats a canvis en acords de pensions que es fonamentin en un canvi de circumstàncies econòmiques provocat per la crisi del coronavirus i els casos en què els bancs no vulguin aplicar les mesures de la Llei Òmnibus

L’objectiu de la mesura és clar. Amb l’esclat de la crisi del coronavirus, es va aturar bona part de l’activitat judicial que no fos estrictament essencial. I això pot suposar una acumulació de causes, que intensifiqui l’habitual saturació del sistema. Per tant, s’entén que és interessant permetre que, ni que sigui només aquest any, durant l’agost es pugui avançar feina.

La llei, en la seva disposició final quarta, també estableix una “tramitació i resolució preferent de determinats procediments”. Així, s’indica que a partir del moment en què Govern declari per decret la finalització de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus, “s’han de tramitar i resoldre de manera preferent” diverses tipologies de processos judicials. Entre ells, en primer lloc, els que tinguin per objecte pretensions relatives al restabliment de l’equilibri en el règim de visites o de custòdia compartida” quan un dels pares no l’hagi pogut seguir per culpa de la crisi provocada per la Covid-19.

En segon lloc, “els que tinguin per objecte pretensions relatives a la revisió de les mesures relacionades amb les càrregues del matrimoni, unió civil o unió estable de parella, pensions econòmiques entre cònjuges o convivents i pensions d’aliments per als fills”, sempre que “es fonamenti en un canvi significatiu de les circumstàncies econòmiques dels cònjuges, convivents o progenitors” per culpa de l’emergència sanitària. També aquells procediments que “tinguin per objecte pretensions relatives a l’establiment i la revisió de l’obligació de prestar aliments”, si aquestes són motivades per “un canvi significatiu de les circumstàncies econòmiques del parent obligat” a causa de la crisi del coronavirus. Per últim, també tindran prioritat aquells processos vinculats a “la manca de reconeixement per part de l’entitat bancària de la carència o extensió dels préstecs hipotecaris o préstecs personals” previstos a la segona Llei òmnibus.

Comentaris (7)

Trending