Govern preveu incrementar la inversió en el pressupost per al 2017 i situar-la en 52 milions

Comentaris

Govern preveu incrementar la inversió en el pressupost per al 2017 i situar-la en 52 milions
Govern preveu incrementar la inversió en el pressupost per al 2017 i situar-la en 52 milions

El Govern preveu incrementar de l’ordre del 20% el capítol destinat a inversions en el pressupost per al 2017. Les previsions amb què treballa el departament de Finances de l’executiu indiquen que les inversions reals que es fixaran per a l’any que ve se situaran al tomb dels 52 milions d’euros, quan l’esmentada partida del pressupost inicial per al 2016 va quedar establerta en 42 milions.

El departament de Finances està treballant en la confecció dels comptes per al proper exercici, i tal com va avançar el titular del ministeri, Jordi Cinca, la intenció és presentar el pressupost a tràmit parlamentari el darrer dia d’aquest mes d’octubre, encara que no és evident perquè queda encara molta feina per fer, segons la informació a la qual ha pogut accedir l’Altaveu. Més enllà del volum de feina estricte, un altre dels inconvenients és poder disposar de les dades reals d’aquest 2016. L’administració tributària està desmarxada i recaptacions que es feien durant el primer trimestre de l’exercici enguany no s’han fet fins el tercer, amb la qual cosa encara no es disposa dels indicadors necessaris per poder preparar amb més pulcritud el pressupost.

De fet, el decalatge en les recaptacions fa que el seguiment de l’execució pressupostària no pugui ser igual de fiable o, almenys, de comparable que en altres exercicis. El document que resumeix l’estat de la liquidació a 30 de juny, i que es va entregar al Consell General els darrers dies de setembre, recull un superàvit de caixa de 34,7 milions d’euros, això és més del doble que en el mateix període del 2015. En xifres reals, 18,3 milions més. El creixement dels ingressos que expliquen aquest resultat, però, és artificial. Les entrades recullen les noves aportacions per tal de renovar els bons de l’Estat i altres instruments de deute públic que vencien durant el primer mig any i també inclouen l’ingrés de tots els beneficis obtinguts per Andorra Telecom durant el 2015.

L’execució pressupostària del primer semestre del 2016 sí que té un indicador positiu en el comportament de la recaptació de l’impost de societats. Segons el document elaborat per la Intervenció general de l’Estat i lliurat pel Govern al Consell, i al qual ha tingut accés l’Altaveu, “en aquest primer semestre de l’exercici 2016 registra un liquidat de 20.915 milers d’euros que, comparat amb els 14.783 milers d’euros liquidats al mateix període de l’exercici procedent suposen un increment de 6.132 milers euros ( 41,48% en termes relatius)”. 

I hi afegeix: “Aquesta figura impositiva, ja implantada en el marc tributari andorrà des de fa uns anys, està directament relacionada amb els resultats de les persones jurídiques, que fa incrementar la base de tributació de l’Impost de Societats. Aquest fet denota una millora en el teixit empresarial andorrà que, seguint les estimacions dels principals indicadors de l’economia nacional, permet ser optimista quant al comportament d’aquesta font d’ingressos de l’Estat.”

Dèficit similar i beneficis de parapúbliques

Altres figures impositives com l’IGI o les taxes podrien evidenciar just el contrari del que marca l’Impost de Societats. Però en general, hi ha una estabilització en la recaptació, fet que també es traslladarà en l’elaboració del pressupost per al 2017. La previsió amb què es treballa és que els ingressos superin de poc els 400 milions d’euros, quan el pressupost inicial per aquest 2016 es va tancar en 395 milions. El dèficit de caixa que presentarà la previsió comptable amb què s’està treballant, si no canvien molt les coses des d’ara fins que s’entri a tràmit parlamentari, estarà en línia amb el dels darrers exercicis. Això és a l’entorn de 30 milions d’euros (el del 2016 era de 28,2 milions). També es mourà en uns paràmetres similars la despesa de personal, encara que anirà lleugerament a l’alça per la tendència i l’estabilització del personal. Aquest capítol, en el cas del 2016, era de 108 milions d’euros.

Un dels dubtes que té sobre la taula el ministeri de Finances és el comportament de la CASS i el SAAS. S’està a l’espera dels resultats del tercer trimestre. Quant a les parapúbliques, la previsió és pouar de forma gairebé íntegra els beneficis que obtinguin Andorra Telecom i FEDA. Justament, els ingressos patrimonials, que fonamentalment són els guanys obtinguts per les dues companyies públiques, han experimentat, ja s’ha dit, un notable increment durant el primer semestre del 2016 tal i com reflecteix el document de seguiment de l’execució pressupostària.

Durant els primers sis mesos de l’any en curs, els ingressos patrimonials “presenten un liquidat de 30,8 milions que, comparat amb els 12,2 registrats en el mateix període de l’exercici precedent, representa un increment de 18,6 milions ( 152,25%)”. El mateix document ressalta “l’increment d’ingressos obtinguts en concepte de distribució de resultats. Resulta especialment rellevant la variació de l’aportació de la parapública Andorra Telecom (increment de 18,8 milions, un 251,75 en termes relatius) en haver adoptat un paper més significatiu en la contribució als ingressos de l’Estat”.

És a dir, tot el que s’ha recaptat de més quant a ingressos patrimonials ve de xuclar els beneficis de l’operadora de telecomunicacions. I així ho explica el document de referència quan diu: “Aquesta entitat ha distribuït la totalitat dels beneficis de l’any 2015 en forma de dividend en disposar de reserves acumulades suficients per garantir tant la seva operativa normal com els projectes d’inversió en què estan immersos”. Però Andorra Telecom no deixa de tenir problemes que afecten el servei que ofereix al client, a l’usuari, i no hi ha manera que es resolguin. Ben al contrari.

Comentaris

Trending