Govern incrementa els ajuts al lloguer per la crisi

Augmenta el percentatge de participació en l’import de l’ajut, del 35% al 40% del preu de la renda mensual pels col·lectius vulnerables i del 30 al 35% per la resta

-
-
El Govern ha publicat una modificació del reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris amb la finalitat de flexibilitzar els requisits exigits per concedir aquests ajuts econòmics ocasionals i adaptar-los a les circumstàncies derivades de la situació d’emergència sanitària. La modificació va dirigida a les persones que hagin de fer front a un empitjorament de la seva situació econòmica i social com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2

Així, cal destacar que, pel que fa a l’ajut per a l’habitatge de lloguer, s’ha reduït el període de residència legal i efectiva al país per un període de cinc anys exigit i es requereix únicament un període d’un any de residència legal i efectiva a Andorra. També s’ha incrementat el llindar econòmic de cohesió social, que passa d’1,2 a 1,3 vegades el salari mínim vigent, i el barem patrimonial fins als 35.000 euros, incrementant-se també el percentatge de participació en l’import de l’ajut, passant del 35% al 40% del preu de la renda mensual pels col·lectius vulnerables i del 30 al 35% per la resta de col·lectius, i incrementant-se en un 10% el barem d’imports màxims dels lloguers segons la unitat de convivència, facilitant que aquelles persones que superin l’import del preu de la renda establert en aquest barem, però reuneixin la resta de requisits establerts, es puguin beneficiar de l’ajut en el percentatge de l’import previst.

Les persones acomiadades a partir del 13 de març es poden beneficiar de la desocupació involuntària ocasionada per la crisi sanitària

Pel que fa a l’ajut per a les persones en situació de desocupació involuntària ocasionada per la crisi sanitària, s’adapten els requisits de manera que se’n poden beneficiar les persones que han estat acomiadades a partir del 13 de març del 2020; les persones que van desistir del seu lloc de treball entre el 17 de febrer del 2020 i el 14 de març del 2020 per incorporar-se a una altra feina després del 14 de març del 2020, però no es va poder fer efectiva la seva incorporació degut a la situació d’emergència sanitària; i les persones que realitzen una activitat per compte propi i que han cessat la seva activitat laboral, per tancament definitiu de l’empresa per motius aliens a la seva voluntat, a comptar del 13 de març del 2020.

En aquests tres casos, les persones es poden beneficiar d’aquest ajut sempre que la situació econòmica i social hagi empitjorat com a conseqüència directa de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2. Altrament, s’han adaptat els requisits relatius al període de cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, (CASS) els quals han estat reduïts. També s’ha suprimit el període d’inscripció al Servei d’Ocupació i el compromís d’inserció activa i s’ha reduït el termini per resoldre la sol·licitud, que passa de dos mesos a deu dies. A més, per a ambdós ajuts econòmics ocasionals, s’ha reduït el volum de documentació que cal adjuntar, per facilitar la seva tramitació i s’ha impulsat l’ús de mitjans telemàtics per presentar les sol·licituds, d’acord amb les recomanacions i indicacions de les autoritats sanitàries.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending