Forta davallada dels ingressos provinents del tabac

Durant el primer trimestre, el recaptat per la taxa al consum va caure un 12%, i el juliol també va tenir un comportament molt negatiu

-
-

La recaptació dels impostos indirectes està sent sensiblement inferior a la prevista en el pressupost per a l’exercici 2019. Així es desprèn de les dades recollides a la liquidació pressupostària del Govern del primer semestre, que revela una davallada del 3,19% en comparació a l’any anterior i que s’explica principalment pel mal comportament de la taxa al consum, que grava especialment els productes tabaquers. Aquesta seria una de les variables que, en no recuperar-se en els darrers mesos, està generant importants tensions de tresoreria a Govern.

Els impostos indirectes suposen una de les principals fonts de recaptació per a l’Estat. En concret, per al 2019, les estimacions apuntaven que s’havien d’ingressar uns 304 milions per aquest concepte. Fins al 30 de juny, però, l’executiu només ha ingressat 135,2 milions per aquest concepte, el que suposa només el 44% del previst i una disminució de més de 4 milions (-3,19%) en comparació al mateix període del 2018.

Així queda reflectit en l’Execució pressupostària i comptable del Govern d’Andorra a 30 de juny del 2019’ enviada als consellers generals, document al qual ha tingut accés Altaveu. Un dels principals responsables d’aquesta evolució negativa és el comportament de la taxa al consum, que grava principalment el tabac. A 30 de juny, la recaptació per aquest concepte s’havia quedat en 48,54 milions d’euros, el que comparats amb els 55,2 del mateix període de l’exercici anterior, suposa una caiguda superior al 12% (6,6 milions d’euros menys). El mateix document recorda que “el resultat d’aquesta taxa està directament vinculat al comportament del trànsit exterior” i que “caldrà esperar als propers exercicis per poder avaluar amb més criteri si realment hi ha una tendència a la baixa o si tan sols es tracta d’un desplaçament en el temps de les importacions agrícoles per part dels agents productius del país”.

L'IGI ha suavitzat, ni que sigui en part, la patacada dels impostos indirectes

La patacada pel que fa als impostos especials podria haver estat més important, però s’ha suavitzat, relativament, gràcies a una major recaptació de l’impost general indirecte (IGI), que ha passat de 58,7 milions ingressats el 2018 a 60,16 el 2019, pujada, però, no suficient per compensar totalment la mala evolució de la taxa al consum.

A més, analitzant les dades de duanes per al mes de juliol, no sembla pas que s’hagi capgirat la tendència d’aquest ingrés. Al contrari, si es fa la comparativa d’ingressos per la taxa d’importacions de tabac, es veu com, novament, el recaptat per aquest concepte va ser de només 8 milions, quan el mateix mes del 2018 es va superar, i de llarg, els 10 (10,6). Això fa que la xifra aconseguida en els primers set mesos de l’any sigui només de poc menys de 56 milions, pels gairebé 66 de l’exercici anterior.

Els impostos directes també han experimentat un comportament a la baixa en els primers sis mesos del 2019

Pel que fa als impostos directes, almenys fins al 30 de juny, també van experimentar un comportament negatiu, tot i que menys accentuat que el dels indirectes. Així, es van recaptar 36,6 milions, uns 429.000 euros menys que el mateix període del 2018. És a dir, un 1,16%. En aquest cas, el document explica que la causa està associada a l’evolució de l’IRPF, que ha suposat només 9,6 milions d’ingressos pels 12,2 d’un any enrere. Això sí, es tracta d’una dada que encara pot variar perquè, com recorda el document, la campanya de declaració s’allarga durant tot el tercer trimestre i “el ritme fluctua d’un any a l’altre”.

El global dels ingressos corrents durant el primer semestre va ser de 221,54 milions, el que representa un 0,84% menys que un any abans. El mal comportament dels dos tipus d’ingressos s’ha vist en bona part compensada per l’increment de recaptació del capítol de taxes i altres ingressos ( 47,48%), on hi figuren conceptes com les sancions. Per aquesta via han entrat a Govern molts més diners que en anteriors exercicis (3,8 milions, un 170% més que els 1,42 del 2018) i el mateix document alerta que “aquesta font d’ingressos està netament associada a un comportament d’incertesa (...), ja que depèn del nombre d’infraccions comeses i dels decomisos efectuats per la Justícia”.

L’altre gran gruix de la millora d’aquest capítol es troba en la devolució per part de la CASS de les transferències del 2018 fetes des del Govern i no utilitzades. El reintegrament d’enguany ha estat molt elevat, de 4,89 milions.Més despesa de personal i en inversions

Una altra dada interessant de la liquidació pressupostària del primer semestre és la que fa referència a les despeses de personal. Aquestes han estat de 52 milions, d’euros, el que suposa un 2,76% més que l’any anterior. El concepte que representa un major increment és el de les remuneracions bàsiques de personal fix ( 3,27%) així com el de prestacions socials ( 5%). El document atribueix aquesta pujada tant a l’aplicació de l’IPC del 2018  - 0,7%- així com a l’efecte de l’aplicació de la Llei del servei d’acció exterior i carrera diplomàtica.

Un altre capítol important és el d’inversions, que ascendeix a 13,35 milions. En comparació al mateix període del 2018 suposa una diferència positiva forta, ja que a 30 de juny d’aquell any només s’havia liquidat obres per valor de 4,45 milions. En canvi, enguany ja s’han fet pagaments elevats, especialment pel que fa a la nova seu de la justícia. Cal tenir present, a més, que el volum d’inversió previst per al 2019 supera els 70 milions, tot i que s’ha de veure si s’acabarà executant completament.

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending