Els accionistes majoritaris de BPA exigeixen que s'anul·li el pla de resolució i la valoració econòmica del banc

Comentaris

Els accionistes majoritaris de BPA exigeixen que s\'anul·li el pla de resolució i la valoració econòmica del banc
Els accionistes majoritaris de BPA exigeixen que s\'anul·li el pla de resolució i la valoració econòmica del banc
Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) han sol·licitat a la Batllia que anul·li el pla de resolució aprovat per l’Agència estatal de resolució d’entitats bancàries (AREB) l’11 de juny i la valoració econòmica del banc intervingut que l’organisme que el tutela va fer pública el 22 de juliol passat. Entre altres coses, es considera que el fet que no s’hagi publicat íntegrament l’esmentat pla resolutori i que tampoc hagi transcendit com s’ha calculat el valor de l’entitat deixa en indefensió els legítims propietaris de BPA. La petició d’anul·lació dels actes administratius de l’AREB, inclòs també l’acord en virtut del qual s’aprova la constitució del banc pont denominat Vall Banc, forma part de la demanda que el grup accionarial familiar que encapçalen els germans Higini i Ramon Cierco han presentat davant la secció administrativa del Tribunal de Batlles i que s’està tramitant degudament a la seu judicial. En l’escrit s’insisteix en la inconstitucionalitat de molts dels preceptes de la llei per la qual, per exemple, es crea l’AREB. I després de tornar a sol·licitar a la Batllia que obri un procés incidental d’inconstitucionalitat per tal que el Tribunal Constitucional pugui analitzar si la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries comporta disposicions que no siguin conformes a la Constitució, es posen de relleu les contradiccions del propi AREB a l’hora d’aplicar la seva llei de capçalera. Tanmateix també es denuncia l’opacitat amb la qual actua l’organisme en tot el procés de resolució i el fet que la normativa en què es basen els seus darrers acords és inconstitucional, espoliadora i confiscatòria. Actes impugnats La demanda s’interposa per impugnar tres actes administratius adoptats per l’AREB (aprovació del pla de resolució, valoració econòmica i constitució de Vall Banc) que se sol·licita que es deixin en suspens mentre es decideix sobre la nul·litat de ple dret que s’invoca. L’existència del pla resolutori suposadament aprovat l’11 de juny s’ha sabut a partir dels acords que l’AREB va publicar el 22 de juliol al BOPA. Aquest pla, però, no ha estat mai notificat als accionistes ni tan sols s’ha publicat íntegrament enlloc. Per tant, se’n desconeix el seu contingut. A més a més, la demanda ressalta una doble contradicció en què hauria incorregut l’AREB respecte de la legislació en virtut de la qual actua. El 27 d’abril l’AREB va decidir optar per la resolució de BPA sense disposar del pla que la llei diu que l’ha d’acompanyar. Alhora, el pla resolutori suposadament es va acabar aprovant l’11 de juny sense que contemplés la valoració econòmica de l’entitat, que es va aprovar més d’un mes després. La valoració econòmica Quant a la valoració econòmica (un valor econòmic en l’escenari de resolució de -103,1 milions d’euros; i un valor liquidatiu de -374,4 milions d’euros), en la demanda s’hi denuncia el fet que l’acord publicat és manifestament insuficient per ser telegràfic, per mancar de tota base documental i perquè mai no ha transcendit que l’AREB hagi aprovat els criteris comptables que seguirà per valorar l’entitat. Al mateix temps, els accionistes majoritaris de BPA consideren impossible que en tres mesos (la valoració es fa amb dades obtingudes el 31 de maig) el banc s’hagi desvaloritzat tant. Només seria això possible s’hi s’hagués actuat amb dol o negligència greu. I en aquest sentit, es recorda que la pròpia llei de l’AREB recull les responsabilitats personals en què poden incórrer els seus càrrecs orgànics. En la demanda s’incideix en tres elements fonamentals en relació a la valoració econòmica. · De la informació que, amb comptagotes, ha facilitat l’AREB als mitjans de comunicació -no pas als accionistes- semblaria ser que en la valoració econòmica efectuada a BPA s’hauria valorat a zero la filial espanyola Banco Madrid quan, de fet, el propi administrador concursal que assumeix la liquidació de l’esmentada entitat bancària ha fixat el superàvit d’aquest banc en 42,8 milions d’euros. · Alhora, semblaria ser que l’AREB hauria procedit a aprovisionar al 100% totes les operacions creditícies atorgades a accionistes, entitats participades per accionistes i directius de l’entitat, com si aquests darrers es trobessin finalment en la impossibilitat material de retornar ni un cèntim d’euro dels seus crèdits, la qual cosa no s’adiu a la realitat. · Tampoc no se sap quin és el valor atorgat als actius fixos de BPA: a tall d’exemple, l’edifici on està situat Banco Madrid és propietat de la matriu andorrana. La manca d’informació, l’opacitat, l’ocultació, l’absència de notificacions als legals propietaris del banc vulnera diferents preceptes legals, fins i tot constitucionals, i afecten directament el dret a la defensa dels accionistes de BPA. Tampoc no és concebible, i així ho recull la demanda i per aquest motiu s’impugna la constitució de Vall Banc, que s’obviï que la família Cierco ostenta el 75% de les accions i no se’ls integri de cap de les maneres en el capital social del banc pont. En el text presentat a la Batllia es titlla aquest fet de desconsideració i menyspreu absolut ja no als accionistes majoritaris sinó vers la totalitat dels titulars d’accions de BPA. Inconstitucionalitat i futura demanda per danys i perjudicis Com ja s’ha dit, la demanda insisteix en el fet que diversos preceptes de la Llei de mesures urgents per a la implantació de mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries són inconstitucionals. Es remarca el caràcter retroactiu de moltes de les disposicions legals que recull el text aprovat a corre-cuita al Consell General i es lamenta el fet que se sancioni desfavorablement i afectant restrictivament els drets individuals dels accionistes de BPA. Per tot plegat, i vistos els danys i perjudicis que la situació està generant als propietaris del banc, es recorda en el cos de la demanda que en les properes setmanes es procedirà a formalitzar una reclamació de responsabilitat administrativa contra l’Estat, que pot suposar la petició d’una compensació superior al pressupost anual del Govern. Els assessors jurídics dels accionistes majoritaris de BPA tenen molt avançada l’elaboració de la reclamació per danys i perjudicis i s’està acabant de determinar tant les valoracions econòmiques com la descripció detallada del descabdellament dels fets, que anirà acompanyada de la fonamentació jurídica que porta al convenciment del comportament culpós de l’administració en tot l’‘afer BPA’.

Comentaris

Trending