Les candidatures electorals passen a ser responsables del tractament de les dades

Han de garantir i poder demostrar que és conforme a la normativa de protecció i que han adoptat les mesures més adequades per assegurar els drets i les llibertats de les persones

La cap de l'APDA, Reshma Harish Punjab.
La cap de l'APDA, Reshma Harish Punjab. ALTAVEU

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) ha editat una guia informativa. En el text es recullen les pautes per a la protecció de dades en campanya electoral. Les candidatures a les eleccions generals o a les comunals passen a ser responsables de tractament i, per tant, han de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme a la normativa de protecció de dades i que han adoptat les mesures més adequades per garantir els drets i les llibertats de les persones de qui les tracte.

Aquest nou principi, en aplicació de la llei qualificada de protecció de dades (LQPD), requereix que les candidatures analitzin quines dades tracten, amb quines finalitats ho fan i quin tipus d’operacions de tractament duen a terme. A partir d’aquest coneixement detallat, han de valorar el risc que pot generar aquest tractament i, d’acord amb aquesta valoració, adoptar les mesures pertinents. Un dels supòsits que cal analitzar prèviament pels riscos que pot comportar és el tractament de dades que revelin les opinions polítiques dels electors. S’ha de poder demostrar el compliment davant les persones interessades i davant l’APDA.

La responsabilitat proactiva obliga que les organitzacions hagin de no només de complir la normativa, sinó també que hagin de demostrar que ho fan. És a dir, la responsabilitat proactiva abraça tant el compliment com la demostració, és a dir, cal adoptar mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció de dades i demostrar que s’han implantat de manera adequada. El principi d''accountability' en el compliment normatiu correspon, en qüestions de protecció de dades, als responsables de tractament.

L'APDA recorda a les candidatures que tinguin una actitud conscient, diligent i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que duguin a terme. Un altra novetat de la nova regulació és que la LQPD proposa un enfocament basat en el risc, i que les mesures concretes a aplicar han de tenir en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com el risc per als drets i les llibertats de les persones. És a dir, cada responsable del tractament, atenent les seves característiques, adoptarà les mesures que corresponguin en funció dels riscos existents.

Les candidatures poden tractar categories especials de dades, específicament d’aquelles dades que poden revelar les opinions polítiques dels electors. Això fa que, atesa les conseqüències que es poden derivar d’un tractament inadequat de la seva informació, les candidatures hagin d’extremar la diligència en el tractament d’aquesta informació.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending