El traspàs de crèdits amb assegurança de Vall Banc a MoraBanc desconcerta els clients i suposa el primer pas del desmantellament de l’hereu de BPA

Comentaris

  • Malgrat que l’operació va ser explicada de manera pública, el fet que els clients de l’entitat dirigida per JC Flowers hagin rebut la comunicació formal està creant cert malestar
  • En molts casos, la firma d’una pòlissa d’assegurança era un requisit col·lateral a la contractació d’una hipoteca que, de cop i volta, canvia de banc prestatari
  • Diversos experts coincideixen a afirmar que no era necessari traspassar els crèdits si el que realment es comprava era la divisió d’assegurances i que l’operació té un altre rerefons
Clients de Vall Banc que ja ho eren de Banca Privada d’Andorra (BPA) estan desconcertats i s’han agafat amb cert malestar l’acord al qual ha arribat el banc tutelat pel fons voltor americà JC Flowers i MoraBanc per l’adquisició, per part d’aquesta darrera entitat, de la cartera d’assegurances de la branca vida risc, salut i accident. L’operació, però, també porta associada la compra dels crèdits associats a aquelles pòlisses, amb la qual cosa, segons diversos experts, realment és una doble venda i, en certa manera, el desmantellament de Vall Banc tot venent un tros del negoci de l’antiga BPA. I no qualsevol tros; un dels més llaminers. Una vegada s’ha confirmat l’operació anunciada a final del mes passat, els clients de l’entitat sorgida de la intervenció de BPA han començat a rebre cartes comunicant-los l’afectació personal resultant d’aquella transacció entre els dos bancs. El desconcert deriva, justament, del fet que no només passen a dependre de MoraBanc els productes asseguradors si no també els crediticis que hi vagin associats. O dit d’una altra manera: aquella persona que al seu dia va contractar una hipoteca amb BPA i que, producte d’això i de forma col·lateral, va fer la preceptiva assegurança amb BPA Assegurances ara, de cop i volta, passa a ser client de MoraBanc. I és per aquesta entitat que ha d’anar liquidant les quotes de la hipoteca. Els crèdits en qüestió, com no pot ser d’una altra manera, continuen vigents i respecte dels mateixos es mantenen les condicions pactades amb Vall Banc. Com s’explica en les cartes enviades per l’entitat hereva de BPA, la cessió només comporta un canvi en l’entitat prestatària, que passa a ser ara MoraBanc. Juntament amb la informació econòmica lligada al crèdit, també es cedeixen les dades de caràcter personal que figurin als arxius i registres de Vall Banc. El client té trenta dies naturals des de la recepció de la carta per oposar-se a la cessió de les dades. Des del primer moment, una vegada es va informar de l’acord entre Vall Banc i MoraBanc, es va explicar que aquesta darrera entitat havia adquirit la cartera d’assegurances de la branca vida risc, salut i accident de Vall Banc mitjançant la compra de les accions de la companyia asseguradora, així com les operacions creditícies vinculades a aquestes pòlisses. Els experts consultats han assegurat que malgrat que es vulgui fer veure que es tracta d’una sola operació, en realitat en són dues. I que no hi havia cap necessitat de traspassar els crèdits pel fet que Mora Banc adquirís les assegurances atès que, suposadament, a Vall Banc no li interessa aquesta part del negoci. El rerefons de tot plegat, segons les fonts consultades, seria la voluntat per part de l’hereva de BPA d’anar-se desprenent del negoci.

Comentaris

Trending