El PS està preocupat per si la policia té els recursos humans necessaris per afrontar “amenaces” com el terrorisme o la cibercriminalitat

El conseller general socialdemòcrata Gerard Alís formalitza una demanda a Sindicatura per tal que el Govern doni explicacions sobre diversos aspectes del dimensionament del cos d’ordre

-
-
El Partit Socialdemòcrata (PS) pretén saber si el ministeri d’Interior i el Govern en general ha adoptat les decisions necessàries per dotar la policia dels mitjans humans necessaris per afrontar “les noves amenaces que hi pot haver a Andorra com el terrorisme, la cibercriminalitat o la lluita contra el blanqueig”. La pretensió arriba en un moment en què, certament, s’ha integrat al cos la promoció més àmplia de la història. Però que arriba en un moment en què hi havia hagut un nombre de baixes molt significatiu a causa dels canvis legals relatius a les pensions de jubilació i, alhora, en una època en què els salaris que s’ofereixen als futurs uniformats disten molt del que havien estat. O, almenys, tot i això i d’altres coses és el que pretén saber el conseller general socialdemòcrata Gerard Alís.

Alís ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual vol que Govern expliqui quin és el dimensionament actual del cos de policia, després de la darrera promoció, i, sobretot, les previsions de cara al futur. El parlamentari s’interessa, entre altres, pel nombre d’efectius, per la seva distribució i remuneració i per quin pot ser el creixement de cara als anys vinents, davant dels nous reptes existents en matèria de seguretat ciutadana. 

En l’escrit enviat aquesta setmana a Sindicatura, Alís demanda, en primer lloc, pels integrants actuals del cos. Així, sol·licita el “quadre detallant l’evolució del nombre d’efectius”, amb un “desglossament per anys i per categories, des de l’any 2010 i fins a l’actualitat”. També vol una “evolució de l’organigrama” amb els membres destinats a cada departament. En segon lloc, el conseller general fa la petició de “l’evolució de la graella salarial del cos” entre 2010 i ara, amb la remuneració de cada efectiu desglossada entre salari base i complements. 

El parlamentari sol·licita entre moltes altres coses l'evolució de la graella salarial o la previsió futura de noves incorporacions d'uniformats

El tercer bloc de demandes del parlamentari lauredià té a veure amb el dimensionament del cos. Així, vol saber si “existeixen al nostre entorn (...) recomanacions de ratis per dimensionar els serveis d’ordre i seguretat” i, si és així, “en quins s’inspira Andorra” i “amb quin rati efectiu per ciutadà (i visitants rebuts) es treballa”. També demana si “la incorporació de la darrera promoció d’agents de policia ha permès cobrir les vacants generades (...) els darrers anys” i si “es preveu a curt termini” que hi hagi més entrades al cos. En cas afirmatiu, es demana que es faciliti “quantes places es volen cobrir i en quines categories”. 

Per últim, Alís vol que Govern “especifiqui quines poden ser les necessitats futures (...) de creixement del nombre d’efectius del cos per poder assumir amb garanties les tasques encomanades” així com “les previsions” de l’executiu per donar-hi cobertura. Aquesta informació es vol amb detall “distingint per departament (...) així com en funció de les amenaces a cobrir (lluita contra el blanqueig de diners, lluita contra terrorismes, cibercriminalitat, etc..)”.

El conseller general del PS ha explicat que “ens interessa saber quines previsions té Govern en relació al dimensionament del cos”, un cop s’entén que “la darrera promoció és per cobrir les vacants que s’havien anat produint els darrers anys”. Per a Alís, és important saber quin és el creixement que es preveu del cos per donar continuïtat a la garantia del servei que ofereix, a la seguretat ciutadana”, fet que, ha recordat, és “una qüestió bàsica” i advertint que cal tenir en compte “les noves amenaces que hi pot haver a Andorra com el terrorisme, la cibercriminalitat o la lluita contra el blanqueig”.

Comentaris

Trending