El permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills es podrà fer també per torns

S'han de complir una sèrie de requisits i el règim ha de ser per jornades senceres de treball

-
-
El permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills es podrà fer també per torns segons el decret d’aprovació del Reglament regulador en el marc de les mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Els dos progenitors han de complir una sèrie de requisits i el règim de torns ha de ser per jornades senceres de treball.

Els progenitors han de ser treballadors assalariats i que s’hagin absentat del lloc de treball per tenir cura del fill o fills a càrrec, menors de catorze anys o amb una discapacitat reconeguda pel Govern. Han de treballar en un sector d’activitat que no hagi estat objecte de suspensió per l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2. També han d'acreditar que es troben en la mateixa circumstància, o que són famílies monoparentals, i que cap dels progenitors no té cap familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat, excepte els avis, que pugui tenir cura raonablement dels fill o fills a càrrec.

Per altra banda, la durada del permís retribuït extraordinari i de la compensació corresponent del Govern serà el període durant el qual els centres educatius, les guarderies i els centres de lleure extraescolar romanguin obligatòriament tancats i l’empresa en què el treballador beneficiari presta el seus serveis no hagi estat objecte de suspensió obligatòria a causa de la situació d’emergència sanitària.

Finalment, qualsevol inexactitud, omissió o falsedat de les dades o de la informació aportades en els documents de la sol·licitud, la declaració autoresponsable o la certificació empresarial dona lloc a la revocació de la compensació del Govern concedida i a la devolució de les quanties atorgades, sens perjudici d’imposar les sancions que puguin correspondre.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending