El conveni de la 'resolució BPA' punt per punt

Comentaris

El conveni de la \'resolució BPA\' punt per punt
El conveni de la \'resolució BPA\' punt per punt
Dotze mesos de cobertura sanitària si es queden sense feina en el procés de resolució de Banca Privada d’Andorra. Una indemnització corresponent a 25 dies per any treballat fins a un màxim d’un any. És a dir, el que estableix la normativa laboral vigent per als acomiadaments no causals ordinaris. Una sortida més o menys assumible per als treballadors a l’hora de rescatar els plans de pensions. Són alguns dels aspectes que regula el conveni, com ja va avançar fa deu dies l’Altaveu, que han tancat els representants dels treballadors de BPA i els màxims responsables de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries. El conveni estableix “les condicions marc per tal de donar solució als diferents supòsits laborals i socio-professionals previstos un cop constituïda l’entitat pont denominada Vall Banc, SAU com instrument de resolució de BPA; és a dir, fixar mesures que seran d’aplicació en el procés de resolució de BPA, SA en l’àmbit laboral i socio-professional”. L’acord està redactat i distribuït en nou punts, amb alguns subpunts. Els primers tres apartats de l’articulat vindrien a ser una mena de preàmbul on es deixa clar per exemple, que “el conveni regula les condicions aplicables als treballadors de BPA i els de les seves filials BPA, Assegurances, BPA, Fons i BPA Gestió” i que totes dues parts, AREB i treballadors “han assolit l’acord que conté aquest conveni partint dels principis que han d’orientar el seu contingut i la seva execució” i que són: “màxima ocupació possible; mínim impacte i costos socials possible; optimitzar la qualitat de Vall Banc SAU com a mitjà de resolució de BPA; retenir el màxim talent professional amb la finalitat de mantenir un equip humà de qualitat; i raonabilitat entesa com la voluntat de cercar solucions equitatives i una execució racional i sense discriminacions de les mateixes”. La resta de qüestions, que són les que realment estableixen el fons dels neguits, demandes i necessitats, com per exemple que es dóna pràcticament per fet que els treballadors que passin a Vall Banc sofriran una reducció salarial respecte del que perceben fins ara a BPA, queden definides de la següent manera (el text que s’acabarà signant encara podria experimentar alguna modificació, però en cap cas seria rellevant i encara menys substancial per fer variar de manera ni tan sols notable l’orientació de l’acord). Personal recol·locat a Vall Banc, SAU · L’AREB decidirà el personal a qui es proposarà la seva incorporació a Vall Banc en base a criteris objectius, fonamentalment el de l’aptitud professional acreditada, el de l’actitud observada per l’empleat a BPA, SA fins la data, el principi de retenció de talent i el de raonabilitat o principi d’aplicació equitativa del conveni. En cas que dos o més empleats reuneixin condicions anàlogues, l’AREB prendrà en consideració factors socials i familiars i optarà per aquell per a qui pugui ser més beneficiosa la seva incorporació a Vall Banc, SAU. · Els representants dels treballadors seran informats i emetran -si ho consideren oportú- opinió no vinculant sobre l’aplicació dels criteris de selecció proposada per l’AREB al conjunt dels empleats en cada departament de l’estructura de Vall Banc, SAU. En cap cas la informació contindrà el nom de persones ni altra informació que pugui identificar individualment els treballadors, sinó que es limitarà a llocs de treball, volums i percentatges. La decisió final correspondrà exclusivament a l’AREB que farà una proposta i la negociarà amb cada treballador. · En els casos de recol·locació les condicions que s’oferiran als empleats que s’incorporin a Vall Banc, SAU seran les següents: a) Atorgament d’un nou contracte de treball directament amb Vall Banc, SAU. b) Còmput de l’antiguitat adquirida mentre ha estat empleat de BPA, SA. c) Durada indefinida del contracte. d) Si en el decurs dels 2 primers anys de contracte es produeix l’acomiadament no causal, l’empleat percebrà la mateixa indemnització que hauria percebut mentre era empleat de BPA, SA o, en tot cas, en les mateixes condicions que les previstes a l’apartat 5.2.1. del present conveni. f) Retribució acordada segons el càrrec o funció, ajustada a una estructura retributiva ordenada prèviament establerta per Vall Banc, SAU. g) Retribució composta, com a mínim, de salari fix, complements, beneficis socials (en els termes previstos en els paràgrafs 1.b).b.1), b.2) i b.3) del següent punt d’aquest conveni) i, quan correspongui, variables. h) Les aportacions al Pla de Pensions seran simètriques per ambdues parts i amb un límit del 5% per part de Vall Banc, SAU Rescissió de contractes · Fins el moment que s’iniciï la incorporació a Vall Banc d’empleats procedents de BPA, SA qualsevol treballador d’aquesta darrera entitat podrà demanar la baixa voluntària en els termes que s’estableixen en aquest apartat. L’AREB, tenint en compte l’impacte que pot comportar la baixa respecte l’activitat de la pròpia BPA, SA o respecte les necessitats de Vall Banc, SAU, la podrà acceptar o no. Les condicions de dita baixa --si és acceptada-- seran les següents: a) L’empleat percebrà una quantitat equivalent al 50% de l’import que correspondria per un acomiadament no causal (inclòs el corresponent preavís) d’acord amb el que estableix l’article 90.1 del Codi de relacions laborals. b) Així mateix, l’empleat seguirà gaudint, durant els terminis que s’indiquen, dels beneficis socials següents: b.1) BPA S.A. seguirà pagant, durant el termini de fins a 12 mesos a comptar de la baixa, inclòs el període cobert per la CASS, l’import necessari per tal que l’empleat que no hagi trobat feina segueixi sota la cobertura de la CASS i, al mateix temps, es farà càrrec d’assegurar la mateixa cobertura pel que fa al complement CASS. b.2) BPA, SA es farà càrrec, durant 12 mesos a comptar de la baixa, del pagament de les primes a la mútua CIGNA SALUT en la categoria premium (o a qualsevol altra que presti un servei equivalent) amb la finalitat que l’empleat segueixi tenint durant aquest termini la mateixa cobertura que tenia mentre era empleat de BPA, SA. b.3) BPA, SA o, successivament, Vall Banc, SAU i l’entitat compradora mantindran les condicions especials en totes les operacions de crèdit que, en el moment de la baixa, l’empleat tingui concertades amb BPA, SA. En cas que l’Areb no accepti la baixa del treballador i aquest mantingui el seu desig de causar baixa, aquesta s’entendrà com desistiment voluntari sense dret a indemnització. · En el moment que s’iniciï la incorporació d’empleats de BPA a la nova entitat Vall Banc, es procedirà com segueix. · Els empleats als quals l’AREB els comuniqui que no els pot oferir un lloc de treball en la nova entitat podran acollir-se a una baixa en les següents condicions: a) L’empleat percebrà una quantitat equivalent al 100% de l’import que correspondria per un acomiadament no causal (inclòs el corresponent preavís) d’acord amb el que estableix l’article 90.1 del Codi de relacions laborals. b) Així mateix, l’empleat seguirà gaudint, durant els terminis que s’indiquen, dels beneficis socials previstos en el precedent paràgraf 1.b d'aquest mateix punt). · Els empleats a qui se’ls ofereixi un lloc de treball amb un salari fix brut inferior com a mínim en un 25% del darrer salari fix brut percebut de BPA, SA, podran rebutjar l’oferta i demanar la baixa sense que l’AREB s’hi pugui oposar, sempre que el seu darrer salari fix brut fos igual o inferior a 60.000 € anyals, en les condicions següents: a) L’empleat percebrà una quantitat equivalent al 75% de l’import que correspondria per un acomiadament no causal (inclòs el corresponent preavís) d’acord amb el que estableix l’article 90.1 del Codi de relacions laborals. b) Així mateix, l’empleat seguirà gaudint, durant els terminis que s’indiquen, previstos en el precedent paràgraf 5.1.b). Pla de pensions · El pla de pensions (Pla Col·lectiu de Previsió per Jubilació del Personal de BPA i Societats Adherides) seguirà sent controlat per la Comissió de control existent la qual serà reactivada per tal d’assumir les seves funcions entre les que ho seran la d’avaluar-ne les possibilitats de continuïtat, dissolució i/o traspàs. · Amb la finalitat d’evitar perjudici pel Pla de pensions i interpretant els contractes i protocols que el regulen: BPA, SA renunciarà a reclamar el reembossament de la pòlissa de crèdit d’un import de 3.910.000 € concedida amb la finalitat que el fons adquirís accions ordinàries de la pròpia BPA, SA. Simultàniament a la renúncia de BPA, SA la Comissió de control del Pla de pensions renunciarà a res més reclamar, ni a l’AREB ni a la BPA, SA en relació al pla i al seu contingut. · Els empleats que causin baixa d’acord amb l’estipulat en aquest conveni podran decidir rescatar el pla en els casos contemplats en el vigent reglament, o bé esperar a complir la contingència de jubilació o altres previstes i cobrar la pensió o capital que els pertoqui segons allò que tinguin aportat. Contractes de teletreball Els contractes de teletreball atorgats amb BPA, SA vigents en l’actualitat seran objecte de l’oportuna negociació individual amb cadascun d’ells. En cas d’acord, l’AREB i en son cas Vall Banc, SAU adoptaran una solució equiparable a les previstes en el paràgraf 5 d’aquest conveni, sempre tenint present les peculiaritats d’aquests contractes. Excedències La situació dels treballadors en situació d’excedència serà objecte d’una negociació individual amb cada un d’ells tenint en compte el pactat entre l’empleat i BPA, SA i la legislació vigent. Disponibilitat dels cobraments Totes les indemnitzacions regulades en el present conveni i qualsevol altra suma que s'hagi de pagar en execució del mateix, seran abonades en el compte obert pel treballador concernit a Vall Banc, SAU i, excepcionalment a BPA, SA, si encara no està actiu com a client de la citada nova entitat.

Comentaris

Trending