El col·legi d’agents immobiliaris preveu imposar una prova d’accés

L’AGIA celebra la setmana que ve una assemblea general que ha de validar uns nous estatuts, que introdueixen modificacions significatives quant a quòrums i responsabilitats

-
-
El col·legi d’agents immobiliaris (AGIA) preveu posar en marxa ben aviat una prova d’accés a l’ens per aquelles persones que hi vulguin entrar com a membres de nou. Aquesta és una de les mesures que recull la proposta de nous estatuts que s’hauria de validar, juntament amb un nou codi deontològic, durant una assemblea que s’ha de celebrar la setmana que ve. Els nous estatuts introdueixen modificacions significatives quant a aspectes de representació, quòrums i responsabilitats.

Si els estatuts tiren endavant tal i com proposa la junta liderada per Jordi Galobardas, a banda de l’autorització governamental i d’una prova d’aptitud professional que de tant en tant es convoca, s’afegirà un nou examen com a requisit per poder entrar al col·legi. Així, entre les condicions per poder esdevenir col·legiat hi figura “haver superat la prova d’accés a l’AGIA. La mateixa és obligatòria per a tots el nous membres, així com per a aquelles persones que desprès d’haver superat les proves del M.I. Govern no hagin exercit com a tal per un període superior a cinc anys”.

Es crea la figura del col·legiat honorífic, amb dret a veu però no ha vot, i s’eleva fins a cinc els anys d’antiguitat a l’ens per poder presidir-lo

Per mitjà dels nous estatuts, per exemple, s’establiria la figura d’un col·legiat honorífic, amb dret a veu però no a vot, i s’imposa el requisit, per exemple, que per a ser president o vicepresident del col·legi s’hagi de tenir una antiguitat mínima a l’AGIA de cinc anys, quan fins ara era de de dos. Els mandats són de dos anys i es pot ser president un màxim de tres mandats consecutius. També s’estableix que “els col·legiats no són responsables de les obligacions i els deutes contrets pel col·legi. Tampoc ho són els membres de la junta de govern, sempre que la seva actuació hagi estat adequada a les exigències de la llei i aquests estatuts”.

Els nous estatuts, d’aprovar-se, també preveuen per primera vegada sancions pecuniàries i es proposa la suspensió de drets o inhabilitació del col·legiat en el cas que es deixi a deure una sola quota. Si succeeix això, “el tresorer el requereix (al deutor) per escrit a satisfer la totalitat deguda. El col·legiat disposa, per fer l’abonament, d’un període de trenta dies naturals, a comptar a partir del dia següent de dit requeriment. Si no realitza el pagament de la mateixa en el termini establert, se li suspenen tots els drets que proporciona el col·legi, sense quedar exempt del pagament de les quotes que es vagin generant”. La suspensió es publicarà al BOPA i el col·legiat deutor quedarà automàticament rehabilitat quan es constati el pagament de la quantitat endeutada.

També hi ha importància quant als quòrums per poder-se donar per constituïda l’assemblea i s’amplia el nombre de vots delegats que pot ostentar cada col·legiat. En aquest darrer cas, fins ara cada col·legiat podia votar per ell i cinc persones més, mentre que de tirar endavant la nova proposta, la delegació de vot es duplicaria, passant a ser deu els representats que podria ostentar algú. Sobre la constitució de l’assemblea, en primera convocatòria calen la meitat més un dels col·legiats. I, en segona, la majoria dels presents i els representats.

Comentaris (4)

Trending