La rebaixa del lloguer als locals per a negoci s’amplia al mes d’abril i als allotjaments turístics

Es modifica la llei òmnibus que es va aprovar al desembre i va entrar en vigor l’1 de gener en veure que les restriccions de mobilitat continuen

Taules i cadires plegades d'un bar.
Taules i cadires plegades d'un bar. Toni Solanelles

La reducció de la renda, és a dir dels lloguers, dels locals destinats a negoci s’allargarà durant el mes d’abril i també se’n podran beneficiar aquelles empreses que es dediquen a l’allotjament turístic. Així ho establirà, si no hi ha canvis de darrera hora, una modificació de la llei òmnibus que es va aprovar el mes de desembre i que va entrar en vigor l’1 de gener. Com que les restriccions de mobilitat continuen i la marxa de les empreses continua al ralentí Govern promou noves mesures, no sempre ben vistes pels propietaris d’immobles.

La llei actualment vigent preveia la reducció dels arrendaments fins al 31 de març. Però s’ampliarà durant tot l’abril “si bé en un percentatge màxim mínimament menor, amb l’objectiu de cercar una certa proporcionalitat a la vista dels dies festius de Setmana Santa”. A més, “s’ha fet palesa la necessitat de fer extensiva aquesta reducció, als contractes pels quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) la gestió d’un habitatge d’ús turístic de la seva propietat per un preu fix, atenent que aquestes també pateixen les conseqüències de la davallada del turisme degut a la pandèmia”. Així ho estableix l’exposició de motius en un dels esborranys del projecte de llei que el Govern hauria de presentar aquest dimarts.

Per poder obtenir la rebaixa del lloguer durant el mes d’abril l’arrendatari ha de justificar una davallada en la xifra de negoci durant el mes d’abril del 2021 en relació amb el mes d’abril del 2019 i a partir d’aquí es pot beneficiar de dues mesures alternatives. D’una banda, una carència sobre l’import total de la renda del mes d’abril del 2021. En aquest sentit la renda s’ha d’ajornar mitjançant el fraccionament del seu import durant els nou mesos següents a l’aplicació de la carència. La part arrendatària no pot ser objecte de cap tipus de penalització i els imports ajornats han de ser satisfets a la part arrendadora sense interessos.

Per poder obtenir la rebaixa del lloguer durant el mes d’abril l’arrendatari ha de justificar una davallada en la xifra de negoci durant el mes d’abril del 2021 en relació amb el mes d’abril del 2019 i a partir d’aquí es pot beneficiar de dues mesures alternatives

D’altra banda, una segona mesura alternativa és una reducció de l’import de la renda del mes d’abril del 2021 en relació amb la davallada en la xifra de negoci del mes d’abril del 2019, la qual ha de ser proporcional al percentatge de davallada en la xifra de negoci, amb el límit màxim del 40%.

Per poder acreditar allò que es pretén, l’arrendatari si no s’acorda al final un altre escenari hauria d’exhibir i entregar a la part arrendadora, segons el cas, una còpia del decret en què s’acordi la suspensió obligatòria de l’activitat i la còpia del Registre de Comerç en què s’identifica la referida activitat, o una declaració jurada emesa per un assessor en matèria comptable que justifiqui la davallada en la xifra de negoci, amb indicació expressa del percentatge de la referida davallada.

En cas que la part arrendadora hagués cobrat per endavant l’import de la renda afectada per la reducció o carència, es genera un crèdit a favor de la part arrendatària que s’ha de descomptar de la factura o document similar corresponent a la mensualitat següent que la part arrendadora emeti, salvat que les parts acordin una altra cosa.

Com s’ha dit, en aquesta ocasió s’amplia la mesura també als allotjaments turístics. Així, en els contractes pels quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) la gestió d’un habitatge d’ús turístic (HUT) de la seva propietat per un preu fix, l’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic que justifiqui una davallada en la xifra de negoci durant el mes d’abril del 2021 en relació amb el mes d’abril del 2019, pot beneficiar-se d’unes mesures pràcticament idèntiques a les que poden obtenir també els arrendataris de locals per a negocis.

Per acreditar que es compleixen els requisits per poder-se acollir a la mesura, l’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic ha d’exhibir i entregar al propietari, una declaració jurada emesa per un assessor en matèria comptable que justifiqui la davallada en la xifra de negoci, amb indicació expressa del percentatge de la referida davallada. En cas que el propietari hagués cobrat per endavant l’import afectat per la reducció o carència, es genera un crèdit a favor de l’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic que s’ha de descomptar de la factura o document similar corresponent a la mensualitat o període següent que el propietari emeti, salvat que les parts acordin una altra cosa.

Finalment, i a través del projecte de llei de modificació de la llei òmnibus que opera des de l’1 de gener també es pretén introduir un canvi a la llei general de l’allotjament turístic, que va ser dissenyada i aprovada en un moment d’expectatives econòmiques alcistes, contràriament al que està passant ara. Així el que es pretén ara amb la modificació que es projecta és que els edificis de deu o més habitatges que tenien, abans del 4 de maig del 2019, una quantitat d’HUT que representava més del 50% de les quotes de participació de l’edifici on estaven situats, en relació amb el total de la superfície destinada a habitatge, no queden sotmesos a les disposicions de l’article 23, i no han de canviar l’ús de l’edifici.

Comentaris (1)

Trending