Els ajuts per a bars i restaurants cobriran el 75% del lloguer i fins a un màxim de 2.000 euros

Els locals que tinguin algun servei de restauració només com a activitat complementària només podran beneficiar-se d’una subvenció directa del 25% i les agències de viatges podran acollir-se a una prestació corresponent al 50% de la renda

Un bar tancat.
Un bar tancat. Altaveu

Si no hi ha cap contraindicació, i no hi hauria de ser, el consell de ministres té previst aprovar aquest dimecres el decret pel qual establirà els ajuts directes per a satisfer els lloguers en el cas dels bars i els restaurants que d’ençà de les mesures dictades el 8 d’octubre han vist molt minvada la seva activitat. Així, es podran beneficiar d’una subvenció directa del 75% de la renda essent 2.000 euros el màxim de l’aportació de l’administració. En el cas que els serveis de restauració fossin un complement de l’activitat principal, l’ajust serà del 25% del lloguer.

Així, el decret amb el programa d’ajuts amb què es treballa estableix, si es tira endavant el text que està pactat pels membres de la coalició governamental, un “ajut corresponent al 75% de l’import del lloguer corresponent als dies de tancament parcial per decret del local comercial, per a tots aquells comerços o negocis en quina descripció detallada de l’activitat hi figuri la menció de bar i/o cafeteries exclusivament, afectats pel tancament parcial de la seva activitat decretat el passat 8 d’octubre del 2020, així com de parc infantils d’interior, i els locals d’oci nocturn en la categoria de discoteca o assimilables”. També es contempla una subvenció del “25% de l’import del lloguer corresponent als dies de tancament parcial per decret del local comercial, per a tots aquells comerços o negocis en quina descripció detallada de l’activitat hi figuri la menció de bar i/o cafeteries de manera no exclusiva, afectats pel tancament parcial de la seva activitat decretat el passat 8 d’octubre del 2020”.

La mesura tindrà caràcter retroactiu al 8 d’octubre i s’allargarà fins que es deixi sense efecte la restricció llavors dictada i la sol·licitud presentada quedarà tàcita i positivament resolta en el termini de 5 dies hàbils a partir de la data d’entrada de la mateixa al servei de Tràmits 

El decret hauria de deixar clar, també, que “queden exclosos d’aquest ajut tots aquells comerços o negocis quina activitat de bar i/o cafeteria és una activitat complementària d’una activitat d’hosteleria a nom del mateix titular i que es troben ubicats dins el mateix establiment. Queden igualment exclosos aquells comerços o negocis de bar i/o cafeteria quina activitat és una activitat complementària dins de centres comercials, grans magatzems, galeries comercials, centres esportius i altres comerços  assimilables, a nom del mateix titular i que es troben ubicats dins el mateix establiment”. Alhora s’estableix un “ajut corresponent al 50% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots aquells comerços o negocis d’agències de viatges que tinguin aquesta activitat com a exclusiva”

Per poder-se acollir a l’esmentat programa d’ajuts, en la sol·licitud que es faci s’ha de justificar no tenir deutes amb l’administració i s’ha d’annexar a la petició documentació com ara el certificat de no deute amb el comú on està radicat el comerç o negoci; el certificat de no deute amb la CASS; un justificant bancari dels dos darrers mesos del pagament del rebut del lloguer. També ha d’incloure la sol·licitud l’adreça del local que aparegui en el document justificatiu del pagament del lloguer ha de correspondre a l’adreça vigent a la targeta del Registre de Comerç i Indústria, el número de Registre de Comerç i Indústria i dades bancàries.

Com ja es va anunciar des del Govern, la mesura tindrà caràcter retroactiu al 8 d’octubre i s’allargarà fins que es deixi sense efecte la restricció llavors dictada. Alhora, i atenent “a la disparitat de tipologies dels locals per a negoci dels comerços objecte del present decret -i doncs, dels preus de lloguer- i amb independència dels percentatges aplicables per a cada negoci en funció de la seva activitat, l’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer no podrà sobrepassar en cap cas els 2.000 euros. En cas que l’ajut al lloguer no s’hagi aplicat a la totalitat del mes però únicament sobre uns dies, l’ajut percebut mantindrà de manera proporcional el mateix topall”.

Entre altres coses, el decret també preveu que “en el cas que el titular del comerç o negoci acrediti ser el propietari del local en quin es desenvolupa una de les activitats comercials objecte del present decret i que es justifiqui documentalment el pagament mensual d’una quota hipotecària del local, podrà sol·licitar un ajut en el mateix percentatge que els ajuts al lloguer i amb el mateix topall que aquests” i que “la sol·licitud presentada quedarà tàcita i positivament resolta en el termini de 5 dies hàbils a partir de la data d’entrada de la mateixa al servei de Tràmits de l’edifici administratiu de Govern. No obstant, el ministeri competent en la matèria manté la potestat de revisar, un cop passat aquest termini, totes les sol·licituds atorgades i si s’escau, iniciar el pertinent procés de revisió i/o revocació de l’ajut econòmic atorgat, exigint-ne la devolució per incompliment de les condicions d’atorgament recollides en el present decret”.

Comentaris (4)

Trending