Definida la composició i la manera de funcionar de la comissió que fixarà els preus mínims del tabac

El reglament desplega la recentment aprovada legislació en matèria de tarifes sobre els productes tabaquers

-
-
La comissió consultiva que ha de fixar els preus mínims dels productes tabaquers ja té composició i reglament intern de funcionament. A proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, el Govern ha aprovat en la seva darrera sessió el text que desenvolupa la recentment aprovada llei que ha d’estipular les tarifes mínimes de venda dels productes del tabac. L’òrgan consultiu, a partir de les dades obtingudes del mercat, ha de formular el preu mínim inicial de venda al públic.

En el seu articulat, la normativa estableix la creació de la comissió consultiva, la seva composició i les seves funcions. Amb el text aprovat és desenvolupa una norma de règim intern que defineixi, entre altres aspectes, la durada del mandat dels seus membres, la designació del president i del secretari, el règim de convocatòria de les reunions i la seva periodicitat, el quòrum necessari per mantenir la reunió i adoptar vàlidament les decisions, el règim d’adopció dels acords i la confidencialitat dels assumptes tractats. 

D’acord amb el reglament, s’aprova també la composició de la comissió consultiva per a l’establiment de preus de venda mínims dels productes del tabac que es compon d’un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç; un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat de les finances; un membre designat per l’Associació de Fabricants de Productes del Tabac d’Andorra; i un membre designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra entre els seus afiliats que pertanyin al sector del comerç del tabac.  

Es determina que els membres de la comissió consultiva cessen com a membres de la Comissió per renúncia presentada davant l’organisme que els va designar o pel cessament acordat per l’organisme que els va designar. Pel que fa al funcionament de l’organisme, es fixa que estigui presidida pel membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç i que la comissió designi el secretari entre els seus membres.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending