Creix la dificultat de les famílies amb menors a casa de poder fer front a necessitats materials imprevistes 

Les dades de l’Observatori de la Infància de l’Unicef i el CRES permeten afirmar que la recuperació econòmica no es tradueix en una millora de la situació de totes les llars

Comentaris

-
-
La recuperació econòmica, tímida en general, no ho és pas per a tothom. I menys encara per a famílies amb menors. L’Observatori de la Infància constata un creixement de la dificultats de les llars on hi ha nens i nenes per poder fer front a imprevistos. L’accés a béns materials és cada vegada més complicat.

Així, el 4,1% de les llars amb infants menors de disset anys es trobaven el 2017 en situació de privació material severa (un 1,5% el 2016); el 26,6% de les llars amb menors no podien fer front a una despesa imprevista de 400 euros (un 25,2% el 2016); el 44,9% de les llars amb menors no poden fer front a una despesa imprevista de 700 euros (un 44,2% el 2016) i un 41,6% de les llars amb menors no es podien permetre pagar una setmana de vacances fora de casa (un 34,1% el 2016). Per contra, i un element positiu, seria que un 10,2% dels menors de 18 anys vivien en llars amb una despesa per sota del 60% de la mitjana nacional quan aquest percentatge era del 13,1% el 2014.

Unicef Andorra i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) són els responsables de la recopilació i actualització de les dades que s’aixopluguen sota el marc de l’Observatori de la Infància, que intenta donar visibilitat a la situació dels nens i les nenes en el context andorrà i, d’aquesta manera, també fer un incís en el debat sobre la manca de dades sobre el col·lectiu infantil. Un dels seus objectius és augmentar el coneixement de la situació de la infància entre les institucions i persones amb capacitat de decidir sobre la vida dels nens que viuen a Andorra.

Contractes de treball, salaris

El treball reflecteix que malgrat que alguns indicadors, com el de menors en llars amb risc de pobresa, han millorat els darrers anys, els indicadors sobre la privació material han retrocedit. “Aquestes dades fan pensar que malgrat que la situació econòmica millora amb un lleuger increment els darrers anys del nombre d’assalariats, no es donen les circumstàncies adequades per a que això es tradueixi en una millora de la situació econòmica de totes les famílies. Caldria complementar aquestes dades amb una anàlisi de la qualitat dels contractes de treball i les condicions salarials per poder fer una reflexió més acurada.”

En aquesta actualització, Unicef i el CRES tornen a destacar les dades sobre infància vulnerable amb els indicadors sobre menors víctimes de violència en l’àmbit familiar (amb 16 menors identificats el 2017 versus els 8 menors identificats el 2016; sobre adolescents víctimes de violència psíquica o física en l’àmbit escolar (amb 13 menors identificats el 2017 versus 19 menors identificats el 2016) i sobre els menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual (7 menors identificats versus 10 casos identificats el 2016). Els tres indicadors mostren els casos identificats per la policia. En tots els casos, indicar que els increment poden ser deguts a que a l’haver-hi més sensibilització, més casos es denuncien i no es pot assegurar que signifiqui un augment de la violència ja que abans potser es produïen però no es denunciaven.

Els promotors de l’estudi lamenten la dificultats per accedir a dades i indicadors actualitzats, i recorden la importància de poder disposar d’informació recent

Més enllà de les dades concretes, l’ONG que dedica els seus esforços i focalitza la seva activitat als infants, també fa altres consideracions en el marc de l’actualització del seu observatori. Així destaca que malgrat que cada any es poden obtenir o actualitzar més indicadors, es continuen necessitant dades amb informació recent i que “considerem importants per poder conèixer i, si cal, millorar el benestar de la infància a Andorra”. Com a exemple, Unicef cita els indicadors sobre el fracàs o l’absentisme escolar són de l’any 2010, el de la lactància materna del 2004, o els de les addiccions són del 2009/2010. 

“Com venim repetint els darrers anys, conèixer aquesta informació permetria que la societat fos conscient de la situació en la que ens trobem i a més facilitaria als actors implicats en vetllar pel benestar dels infants la preparació d’actuacions en matèria de prevenció i sensibilització per millorar aquestes problemàtiques”, manté l’informe relatiu a les dades del 2017, que acaba amb un seguit de recomanacions. Com a primer punt se cita “la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori i el més actualitzades possible afegint també que el més centralitzades possibles (com a exemple, dades sobre la salut dels infants)”.

Unicef celebra que ja estigui a tràmit parlamentari llei sobre els drets dels infants i adolescents i reclama celeritat en aprovar-la i posar-la en pràctica

A partir d’aquí, Unicef remarca que “un cop s’aprovi la nova llei sobre els drets dels infants i adolescents (aprofitem per celebrar que ja es trobi a punt d’entrar a tràmit parlamentari)” cal treballar “ràpidament en tots els reglaments i en el pla nacional de la infància que pugui aprofundir amb més detall en la situació dels infants que poden ser més vulnerables i que garanteixi les ajudes socials (amb prestacions universals per fills, per exemple)”. També es ressalta “la vida familiar i professional (amb mesures de conciliació com preveu el Llibre Blanc de la Igualtat i la futura llei que s’està treballant) i la protecció social (sensibilització en tots els àmbits per prevenir qualsevol tipus d’abús o violència cap als menors) necessàries pel bon desenvolupament de tots els infants”.

Etiquetes

Una de cada deu llars d\'Andorra on hi viuen menors estan en risc de pobresa

Relacionat

Una de cada deu llars d'Andorra on hi viuen menors estan en risc de pobresa

Comentaris

Trending