Conclusió ‘inaudita’ del Consell General: si el grup mixt sofreix canvis, també ha de canviar el seu reglament

Comentaris

Conclusió ‘inaudita’ del Consell General: si el grup mixt sofreix canvis, també ha de canviar el seu reglament
Conclusió ‘inaudita’ del Consell General: si el grup mixt sofreix canvis, també ha de canviar el seu reglament
  • Sindicatura fa arribar als integrants del renovat grup parlamentari l’informe jurídic sol·licitat pels tres consellers del PS, que determina que amb noves adhesions s’ha de modificar el funcionament
  • L’estudi estableix que un reglament que ha estat acordat per unes persones i un moment concrets no pot servir per regular l’activitat quan el moment i les persones són diferents
  • L’escissió del grup liberal també podria comportar canvis en les presidències i en les vicepresidències de les comissions legislatives però no en la secretaria de Sindicatura ni la permanent
El reglament que fins ara regulava el funcionament del grup parlamentari mixt “s’ha de revisar necessàriament” i també s’haurà de replantejar la distribució de presidències i vicepresidències de les comissions legislatives. Així ho conclou l’informe jurídic elaborat pels serveis del Consell General a petició dels tres consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS). Aquest informe havia d’aportar llum en la reorganització per ara encallada del nou grup ‘mega mix’. I, en qualsevol cas, l’únic que deixa clar és que les regles del joc s’han de fer de nou tot respectant, “com no podia ser altrament, els principis de democràcia i pluralitat”. Aquest dijous hi ha d’haver una nova reunió entre els nous integrants del grup mixt amb la intenció d’arribar a una entesa si no es vol que hi hagi una decisió salomònica de Sindicatura. El fet que cinc parlamentaris hagin deixat el grup liberal i hagin anat a espetegar, necessàriament, al grup mixt obliga a fer canvis en algunes qüestions. Per exemple, Sindicatura, d’acord amb la junta de presidents, haurà de reubicar els grups en l’espai físic de l’hemicicle. I un cop situats els espais, cada conseller haurà d’escollir cadira, que ja queda fixada per a totes les sessions parlamentàries. El que de cap manera no canvia per molt que hi hagi l’escissió en el grup liberal, almenys d’entrada, és la secretaria de Sindicatura i, tampoc, la composició de la comissió permanent. I mentre sí que està clar que caldrà modificar les presidències i vicepresidències de les comissions parlamentàries, fins i tot l’especial relacionada amb la crisi bancària si escau, tampoc no està clar que calgui canviar la composició de les comissions legislatives. Aquesta legislatura, com altres d’anteriors, es va decidir que el vot seria ponderat en relació amb el pes que tingui el grup parlamentari del qual formi el conseller. És a dir, els parlamentaris no compten estrictament per un. També caldrà veure si cal dur a terme modificacions en la representació en els organismes internacionals. Tot està molt en l’aire, en aquest sentit. L’únic que queda clar en l’informe de catorze pàgines més sis d’annex que “és evident que en variar la composició del grup mixt es fa necessari un replantejament en el funcionament del mateix, fruit d’una negociació per part dels membres que l’integren i que, generalment, representen diferents forces polítiques”. En l’informe es recorda que l’adscripció al grup mixt no és voluntària si no obligatòria quan se n’abandona un altre i, per tant, “no és un reglament doncs al qual un queda subjecte per efecte de la incorporació voluntària al grup, sinó que el fet de la incorporació obligada de nous membres comporta la necessitat de respectar també l’opinió dels nous adherits en la regulació dels nous treballs a partir de la nova composició”. L’informe deixa clar que no es podria entendre que un reglament determinat per a un moment determinat i acordat per unes persones concretes es pretengués fer valdre davant nous membres adherits de forma obligatòria al grup. Per tant i en conseqüència, el reglament del grup mixt i “la seva representació han d’anar obligatòriament relacionats amb la composició que el grup pugui tenir en cada moment i han de respectar, com no podia ser altrament, els principis de democràcia i pluralitat” i que, quan hi ha modificacions, noves adhesions, altes o baixes, el funcionament i el seu reglament “necessàriament s’han de revisar cada cop que varia la composició d’aquest grup parlamentari”.

Comentaris

Trending